دومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران

از سلسله کنفرانسهای ملی مهندسی ژئوتکنیک است که با حمایت انجمن ژئوتکنیک ایران برگزار می­گردد.

از سلسله کنفرانسهای ملی مهندسی ژئوتکنیک است که با حمایت انجمن ژئوتکنیک ایران برگزار می­گردد.
 
انجمن ژئوتکنیک ایران با سابقه برگزاری چهار کنفرانس بین­المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک در سالهای 1990، 1993، 2002 و 2010 به برگزاری کنفرانسهای ملی مهندسی ژئوتکنیک همت گماشته است. نخستین سلسله این کنفرانسها در شهر اردبیل و به میزبانی دانشگاه محقق اردبیلی در مهر ماه 1392 برگزار گردید. دومین کنفرانس به همت دفتر نمایندگی استان کرمانشاه انجمن ژئوتکنیک در شهر کرمانشاه در مهر ماه سال 1393 برگزار خواهد شد.