(۰۲۱) ۲۲۰۸۴۰۳۶ - ۲۶۷۶۰۷۲۳
  info [at] psy.co.ir

۲۰۳۹

آب و محیط زیست

آب و محیط زیست

کلیدواژه:

مسائل مرتبط با حوزه مهندسی رودخانه، کنترل و مهار سیلابها، استفاده مناسب از رودخانهها، نیروگاههای برق آبی، زیباسازی سواحل رودخانهها، همچنین زمینههای مهندسی مرتبط با آبهای سطحی و زیرزمینی در این بخش پیگیری میشود. از طرف دیگر اهمیت مسائل و مشکلات زیست محیطی باعث شده تا در این بخش، خدمات مهندسی محیط زیست و روشهای استفاده بهتر از منابع طبیعی نیز مد نظر قرار گیرد. موارد زیر از جمله خدمات این بخش هستند:

- ساماندهی و مهندسی رودخانهها

- مهار و هدایت سیلاب

- طراحی انواع سدها و مخازن

- روشهای مدیریت پسماند، تولید برق از زباله

- شبکههای آبیاری و زهکشی

- احیاء، زیباسازی و معماری و گردشگری رودخانهها

 


مجوزها و استانداردها