معرفی کتاب: حفاظت در برابر فروریختگی خاک در عملیات حفاری و گودبرداری به زبان ساده

کتاب «حفاظت در برابر فروریختگی خاک در عملیات حفاری گود برداری به زبان ساده» تالیف سعید نظری و نجمه کرمی توسط سازمان انتشارات جهاددانشگاهی منتشرشد.

شناسنامه کتاب:
نام کتاب: حفاظت در برابر فروریختگی خاک در عملیات حفاری و گودبرداری به زبان ساده
موضوع: تكنولوژی
نام ناشر: سازمان انتشارات جهاددانشگاهی
نام نویسنده: سعید نظری- نجمه کرمی
مترجم: -
فرایند چاپ: -
نوبت چاپ: اول
تیراژ: 1000
شابک: 9788-600-102-452-8
سال نشر: 1392
تعداد صفحه: 84
قیمت: 35000
قصل: تابستان
 
فهرست:
پیش گفتار/1
 
فصل اول کلیات و مفاهیم اولیه/11
1-1- مقدمه/11
2-1- انواع روشهای حفاری و گودبرداری/12
3-1- تعاریف و مفاهیم اولیه/13
 
فصل دوم خاک/17
2-1- طبقه بندی خاک/17
2-2- طبقه بندی ساختاری خاک/20
2-3- عوامل تاثیر‌گذار در پایداری خاک/21
2-4- تست خاک/22
 
فصل سوم فروریختگی/39
3-1- اشکال مختلف فروریختگی/40
3-1-1- ریزش خاک انباشته شده (Spoil Pile Slide)/40
3-1-2- برش عرضی دیواره کانال حفاری/41
3-1-3- شکم دادن دیواره حفاری (The Belly Slough)/42
3-1-4- لغزش لبه حفاری/43
 
فصل چهارم روشهای حفاظت در برابر فروریختگی/45
4-1- شیب گذاری/45
4-2- پله بندی/51
4-3- حفاظ گذاری/53
4-4- روشهای حفاظتی ترکیبی/54
4-5- شمع کوبی (Shoring)/57
4-6- الزامات حفاظت در برابر فروریختگی/58
4-7- آموزش/69
 
فصل پنجم بازرسی از عملیات حفاری و گودبرداری/73
 
منابع/79
 
معرفی کتاب:
کتاب «حفاظت در برابر فروریختگی خاک در عملیات حفاری گود برداری به زبان ساده» تالیف سعید نظری و نجمه کرمی توسط سازمان انتشارات جهاددانشگاهی منتشرشد.
 
به گزارش روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی، عملیات حفاری و گود برداری در صنعت ساختمان و کارگاه های ساختمانی امری جدا ناپذیر است. به دلیل خطرات اینگونه فعالیت ها و رویکرد جدید کشور در توسعه طرح های عمرانی، کتاب حاضر به ارایه روش های ساده تشخیص نوع خاک و به تبع آن حفاظت مناسب در برابر یکی از مهم ترین خطرات حفاری و گود برداری (فروریختگی) می پردازد. این کتاب تنها برای حفاری هایی با عمق بیش از 1.2تا 6 مترمی باشد و در حفاری های بیش از 6 مترباید ملاحظات مهندسی ویژه قبل از شروع عملیات مد نظر قرار گیرد.
 
کتاب در پنج فصل تالیف شده است. مولفین در فصل اول ضمن تعریف حفاری و گود برداری و بررسی انواع روش های حفاری و گودبرداری (دستی و مکانیزه) به مخاطرات مختلفی که در این نوع کار وجود دارد و می بایست به طور کامل شناسایی و اقدامات کنترلی لازم برای هر یک از آنها انجام شود، اشاره می کنند.
 
به دلیل اهمیت شناخت خاک و تعیین نوع خاک در امرحفاظت در برابر فروریختگی که یکی از مهمترین خطرات عملیات حفاری و گود برداری است، فصل دوم، در مورد طبقه بندی خاک، تست و آنالیزهای مربوطه به آن بحث می کند.
 
مطالعات نشان داده است که عملیات حفاری و گودبرداری از فعالیت ها ریسک بالا محسوب می شود و آسیب های ناشی از آن جدی بوده و اغلب منجربه مرگ می شود. «فروریختگی» و اشکال مختلف آن موضوعی است که در فصل سوم کتاب به آن پرداخته می شود.
 
فصل چهارم روش های مهندسی حفاظت در برابرفروریختگی از جمله شیب گذاری، پله بندی، حفاظت گذاری، شمع کوبی و همچنین روش های مدیریتی شامل آموزش و برنامه های کاری ایمن را بررسی می کند.
 
بازرسی ازعملیات حفاری و گودبرداری در فصل پایانی کتاب مطرح می شود و ضمن پرداختن به موارد کلی قابل توجه در بازرسی ازعملیات حفاری و گودبرداری ،به نحوه ارایه گزارش و ثبت ونگهداری آن اشاره می شود.
 
کتاب «حفاظت دربرابرفروریختگی خاک درعملیات حفاری گودبرداری به زبان ساده» تالیف سعید نظری و نجمه کرمی توسط سازمان انتشارات جهاددانشگاهی در 84 صفحه و شمارگان هزار نسخه و به قیمت 3 هزار و پانصد تومان به بازار کتاب عرضه شده است .