بررسی رفتار دینامیكی ماسه ریز مسلح شده با الیاف ژئوتكستایل در جعبه چندلا (مورق) بر روی میز لرزه

در سالهای اخیر استفاده از خاك مسلح با استفاده از المان های مختلف تسلیح مخصوصا مصالح ژئوسنتتیك رو به فزونی گذاشته و كاربرد زیادی در زمینه ژئوتكنیك داشته است

حسین غیاثیان1، رضا جمشیدی چناری2، حبیب شاه نظری3 و علیرضا طبرسا4

1. دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
2. استادیار دانشگاه گیلان، رشت، ایران
3. استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
4. استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه گلستان، گلستان، ایران

 
در سالهای اخیر استفاده از خاك مسلح با استفاده از المان های مختلف تسلیح مخصوصا مصالح ژئوسنتتیك رو به فزونی گذاشته و كاربرد زیادی در زمینه ژئوتكنیك داشته است. الیاف ها (Fibers) یكی از انواع المان های تسلیح هستند كه به صورت مصنوعی و یا طبیعی تولید می شوند و با اختلاط با خاك باعث افزایش مقاومت برشی و كششی خاك و اصلاح خواص مهندسی آن می شوند.
 
یكی از این نوع الیاف مصنوعی، تریشه های موكت و ژئوتكستایل است كه از دیدگاه محیط زیستی دفع و استفاده صحیح از آنها از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. این مطالعه به بررسی تاثیر این نوع الیاف بر اصلاح خواص و پارامترهای دینامیكی خاكهای ماسه ای ریز می پردازد. به این منظور تعداد پنج مدل خاك ماسه ای مسلح در جعبه چندلا (مورق) بر روی میز لرزه دانشگاه توكیو ساخته شده و لرزه های متوالی با دامنه و فركانس مختلف به آنها اعمال گردید. فرکانس و دامنه لرزه های متوالی به نحوی انتخاب گردیدند که دامنه جا به جایی که متناسب با دامنه شتاب و عکس مجذور فرکانس می باشد به مرور افزایش یابد.
 
الیاف موکت در اندازه ثابت و درصدهای وزنی مختلف با ماسه در شرایط خشک مخلوط گردیده و مدل جعبه چندلا (مورق) آماده گردید. با تحلیل برگشتی داده های مربوط به شتابنگاری و جا به جایی سنج لیزری پارامترهای سختی برشی و میرایی مربوط به این مدلها محاسبه گردیده و با مدل غیرمسلح مقایسه گردیدند. نتایج حاكی از تاثیر مطلوب افزودن الیاف ژئوتكستایل بر فركانس طبیعی و پارامترهای سختی و میرایی خاك ماسه ای می باشد.