5 قرن دکوراسیون داخلی

در طول پنج قرن، ھنر دکوراسیون و مبلمان ھیچگاه یک جھش و یا تغییر شکل ناگھانی نداشته است. ھر سبک، پیش درآمدی است برای سبک بعدی و ادامه آن.

اشرافیت فرانسه، ھنر دکوراسیون و مبلمان را به اوج شکوفایی رساند و در طی پانصد سال شاھکارھای جاودانهای به جھان عرضه کرد. این مقاله برای کسانی است که به سبکھای دکوراسیون و مبلمان در ادوار مختلف علاقه مند ھستند و می خواھند به طور مختصر و مفید با اساس و کلیات ھر یک از شیوه ھا آشنا شوند. این توضیحات، شما را یاری می کند تا با تغییرات و تحولات گوناگون در این زمینه آشنا شوید. ویژگیھای اساسی مبلمان و لوازم خانه ارزش کیفی، سادگی، رعایت اصول و نکات دقیق ھر سبک است. آنچه جالب توجه است، مداوم بودن تغییر و تحولات می باشد که خیلی آرام و در عین حال محسوس است. مھمتر این که در طول پنج قرن، ھنر دکوراسیون و مبلمان ھیچگاه یک جھش و یا تغییر شکل ناگھانی نداشته است. ھر سبک، پیش درآمدی است برای سبک بعدی و ادامه آن. آنچه به طور کلی در سبک ھای دکوراسیون اروپایی به چشم می خورد، دقت آمیخته به وسواس کارگران در به وجود آوردن ریزه کاریھای مختلف است. طراحان و کارگران مبل ساز در ضمن سعی داشته اند زیبایی و ھماھنگی را درآمیزند. واضح است که این گروه کثیر به وسیله عده زیادی از مشتریان ھنردوست و ثروتمند که تعدادشان در قرون گذشته اروپا زیاد بوده است، تشویق شده اند. به ھمین علت است که ھنر دکوراسیون و مبلمان در اروپا چنین شکفته شده است و کشورھای مختلف به خصوص فرانسه از این نظر صاحب سبک شناخته شده اند. برای شروع طبقه بندی سبک ھای مبلمان و دکوراسیون اروپا، باید قرون وسطی رابه عنوان اولین دوره انتخاب کرد و به ترتیب جلو رفت.
 
قرون وسطی
از قرون وسطی مبلمان و وسایل زندگی زیادی در دست نیست، چون گذشته سالھا و قرون متمادی وسایل چوبی را ھر قدر که محکم باشند از بین می برد. ویژگی خاص طرح ھای مربوط به قرون وسطی در نقاشی ھا، کنده کاریھا و مینیاتورھا قابل تشخیص است. مبل ھای ھنری و وسایل زندگی ارزشمند و گرانقیمت در قرون وسطی به طور انحصاری متعلق به اربابان بود و به ھمین علت تعداد آنھا روی ھم رفته چندان قابل توجه به نظر نمی رسد. اولین گروھی که سعی کردند مبل سازی و ساختن وسایل خانه را به یک ھنر ظریف تبدیل کنند، نجاران قرون وسطی بودند و اولین چوبی که برای به وجود آوردن اثر خودبه کار بردند، چوب درخت بلوط بود. ترکیب آھن و چوب ھم از خصوصیات قرون وسطی است، دستگیره ھای بزرگ آھنی، نبشی ھایی را برای استحکام بیشتر به کار برده و ھمچنین قفلھای مختلف. در اواخر قرن چھاردھم مبل سازی یک ھنر به شمار می رود و از این به بعد تغییرات و تحولات، چشمگیر و قابل توجه ھستند. کنده کاریھا روز به روز بیشتر می شوند و ظرافتی که در طرح ھای کنده کاری شده دیده می شود بیش از پیش ارزش این ھنر را بالا می برد. وسایلی که در این دوران بیش از ھر وقت دیگر ساخته می شوند به ترتیب عبارتند از: بوفه، صندوق ھای بزرگ، نیمکت، تختخواب و صندلی مخصوص اربابان.
 
دوران رنسانس
مفھوم کلی کلمه رنسانس، آنچنان که از نامش برمی آید، احیای ھنر دوران باستان پس ازیک دوره کامل فراموشی است. ایتالیا اولین کشوری است که از قرن پانزدھم با اعجاز زیاد یادگارھای گذشته را باز می یابد و به سوی ھنر قدیم روی می گرداند. از این زمان تا نیمه اول قرن ھجدھم دوران باستان روی ھنر و به ویژه ھنر دکوراسیون، معماری و مبلمان تاثیر می گذارد. به علاوه قصرھای برج و بارودار جای خود را به خانه ھای بازتر با فضای روشنتر می دھند. زندگی آرامتر می شود و تجمل آغاز می شود. تغییرات در این دوره محسوس ھستند و پس از یک دوره تغییر کامل معماری نوبت به مبلمان و تزیینات درون خانه ھا میرسد. چوب درخت بلوط جای خود را به چوب گردو می دھد که روشنتر و نرمتر است و خیلی راحتتر تغییر می پذیرد. یکی از ھنرھای اختصاصی دوره رنسانس، جاسازی مرمر، فلزات گرانبھا، عاج و استخوان درون چوب است. این ھنر جدید، به علاوه ھنر کنده کاری جلا و شفافیت خاصی به وسایل ساخته شده می دھد، چون در این دوره به ھم آمیختن رنگھا مد روز است.

آینه کاری و استفاده از مس ھم در این دوره رونق می گیرد. در کنده کاریھا بیشتر صورتھا و اندام ھای اساطیری دیده می شوند. یکی از ھنرھایی که در دوره رنسانس فراموش می شود، استفاده از آھن و ترکیب آھن و چوب است. وسایلی که در دوره رنسانس ساخته می شوند، به ترتیب ارزش ھنری عبارتند از صندوق ھای بزرگ، بوفه، میز و صندلی ھای پشت بلند، صندلی به صورت امروزی در دوره رنسانس به وجود می آید که به دو صورت مختلف ساخته می شد. صندلی ھای دسته دار برای آقایان و صندلی ھای بی دسته برای خانم ھا که لباسھای بلند با دامن ھای پرچین داشتند.
 
سبک لویی سیزدھم
 در نیمه اول قرن ھفدھم این سبک جدید، ھنرمندان کشور ایتالیا بیش از سایر ھنرمندان سھم دارند. در این دوره وسایل خانه بیش از گذشته، ثابت و سنگین می شوند. بوفه ھای بزرگ، مبل و صندلی ھای سنگین که در خانه جای ثابتی دارند روی کار می آیند. در این سبک، ھنرمندان مبل ساز و طراحان مختلف دکوراسیون توجه زیادی به راحتی وسایل خانگی دارند. به ھمین علت مبل و صندلی تشک دار با روکش پارچه به وجود می آید. توجه طراحان بیشتر به نقاشی ھا و طرحھای روی پارچه معطوف می شود و کنده کاری روی چوب ارزش خود را از دست می دھد. با از بین رفتن ھنر کنده کاری روی مبل و صندلی، ھنر دیگری به وجود می آید که از خصویات سبک لویی سیزدھم است، ھنر خراطی روی پایه ھا و دسته ھای میز و صندلی.

وسایل و مبلمان خانه ھا در این دوره عبارتند از: کمدھای بلند دو در، میزھا که کوچکتر شده اند، میز کار که از ابداعات این دوره است، تختخواب ھای ساده که با روتختی ھای مجلل تزیین می شدند و بالاخره صندلی و مبل که در این دوره اھمیت زیادی پیدا می کند.