حفاظت و تثبیت ساحل چپ رودخانه كارون به وسیله لحاف بتنی

پژوهش: حفاظت و تثبیت ساحل چپ رودخانه كارون به وسیله لحاف بتنی با فیلتر ژئوتكستایل در محدوده شیبان

غلامرضا لشكری پور؛ محمد غفوری؛ محمود شهبازی / گروه زمین شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
 

چكیده
پروژه حفاظت و تثبیت ساحل چپ رودخانه كارون در محدوده شیبان بـه منظـور جلوگیری از فرسایش رودخانه ای و تثبیت آن به دلیل نزدیكی با خط آهن سراسری انجام شده است. این پروژه به طـول 800 متـر در ساحل چپ رودخانه در یك قوس خارجی مئاندر انجام شده است. دراین مقاله مهمتـرین مراحـل اجرایـی جهـت تثبیت و حفاظت ساحل مذكور با استفاده از لحاف بتنی (flex Incomat (با فیلتر غشایی (Geotextile (بررسی شده است. از میان گزینه های اصلی تثبیت با آهك و استفاده از لحاف بتنی با فیلتر غشایی ژئوتكسـتایل، گزینـه لحاف بتنی با فیلتر ژئوتكستایل به عنوان اقتصادی ترین، اجرایی ترین و سـریع تـرین گزینـه انتخـاب گردیـد. از شیب های موجود به دلیل كاشت پوشش گیاهی و فضای سبز (به منظور جلـوگیری از فرسـایش) نیـز مـی تـوان
بعنوان یك مركز تفریحی استفاده نمود.


واژه های كلیدی: تثبیت ساحل، فرسایش رودخانه ای، لحاف بتنی، فیلتر غشایی ژئوتكستایل، ژئوتکستایل.


نتیجه گیری
از میان گزینههای اصلی جهت تثبیت ساحل چپ رودخانه كارون در محدوده شـیبان شـامل اسـتفاده از آهك و استفاده از لحاف بتنی با فیلتر غشایی (ژئوتكستایل)، لحاف بتنی با فیلتر غشـایی (ژئوتكسـتایل) بـه عنـوان گزینه برتر انتخاب شد. در این طرح با كاشت پوشش گیاهی و ایجاد فضـای سـبز در شـیب هـای موجـود، از آن بعنوان یك مركز تفریحی استفاده خواهد شد. كاشت پوشش گیاهی و فضای سبز در جلـوگیری از فرسـایش نیـز دارای اهمیت می باشد. بطور كلی مزایای استفاده از لحاف بتنی به شرح زیر می باشد:


• می تواند بخوبی خود را با سطوح موجود تطبیق دهد و همچنین برای سطوح ناهموار و شیب های تند، حتـی در زیر سطح آب عملكرد مطلوبی دارد.
• مقرون به صرفه، مطمئن، سازگار با طبیعت و با عمر طولانی است.
• در مقابل عوامل میكروبی، شیمیایی و اشعه UV مقاومت مطلوب دارد.
• نصب آن در اعماق زیاد و در محل هایی كه در معرض جریانهای تند قرار دارد نیز امكانپذیر است.
• اتصال رول های لحاف با ماشین دوخت سیار، به سادگی انجام می گیرد.

منابع
آریافر بهزاد، 1386 ،تثبیت ساحل بالادست و پایین دست ایستگاه پمپاژ شبكه آبیاری و زهكشی كوثر با اسـتفاده از لحاف بتنی، دومین كنفرانس ملی تجربه هـای سـاخت تاسیسـات آبـی و شـبكه هـای آبیـاری و زهكشـی، صفحات 495-507

صمدی امیر، امیری تكلدانی ابراهیم، رحیمی حسن، 1384 ،فرسایش توده ای ساحل رودخانه، تخریـب اراضـی و پیامدهای آن

SYNTHETIC HUESKER، كاربرد ژئوسنتیك در مهندسی سیویل.