پژوهش: اثر استفاده از خاک – سیمان بر رفتار دیوارهای حائل خاک مسلح ژئوسنتیتیکی

اثر استفاده از خاک – سیمان بر رفتار دیوارهای حائل خاک مسلح ژئوسنتیتیکی

مهدی درخشندی1، غزاله رحمتی2، مانی سجادی3
امروزه استفاده از دیوارهای حائل خاک مسلح با مسلح کننده های ژئوسنتتیکی جهت افزایش کارآیی و مقاومت در برابر بارهای سرویس بسیار متداول می باشد. از این رو تحقیقات گسترده ای جهت بهبود عملکرد آن ها انجام پذیرفته است. در این مطالعه با استفاده از مصالح خاک سیمان به عنوان تثبیت کننده در اطراف مسلح کننده ها در رفتار استاتیکی دیوار مورد مطالعه قرار گرفته است. در مدل عددی استفاده شده، لایه های مسلح کننده در صفحه خود در وسط یک لایه 30 سانتی متری از مصالح خاک سیمان قرار گرفته است. با استفاده از انجام یک سری تحلیل های عددی پارامتریک، اثر مصالح خاک سیمان بر رفتار جابه جایی جانبی بلوک های رویه و نیروی مسلح کننده ها بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که وجود خاک سیمان باعث کاهش حداکثر درصد جابه جایی رویه دیواره و هم چنین کاهش قابل ملاحظه ماکزیمم نیروی مسلح کننده ها می شود. در این مطالعه هم چنین اثر افزایش تعداد لایه های مسلح کننده بدون حضور و به همراه خاک سیمان، مورد بررسی قرار گرفته است.


کلمات کلیدی: دیوارهای حائل خاک مسلح، ژئوگرید، خاک سیمان


1. استادیار گروه خاک و پی، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
2. دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته عمران – مکانیک خاک وپی، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اراک
3. دانشجویی دکترای عمران- مکانیک خاک و پی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

 

 

 

پی نوشت:

طبق درخواست بسیاری از دوستان مبنی بر انتشار لیستی از مقالات مرتبط و پژوهش های انجام شده در حیطه ژئوسنتتیک، ژئوتکنیک و سایر حیطه های مرتبط با مکانیک خاک و مهندسی پی، به پیوست لیستی از مقالات ارائه شده در دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی ( ۲۲-۲۳ مهر ۱۳۹۴) ارائه می گردد: 

 

- بررسی عددی كاهش نشت از بدنه و پی سدهای خاكی با استفاده از روش های مختلف
- مطالعات ژئوفیزیك به روش ژئورادار به منظور شناسایی زمین ساخت منطقه ی موردمطالعه
- شناسایی خاك های رمبنده و ارزیابی پتانسیل رمبندگی (مطالعه موردی: خاك روستاهای سلمان آباد، حمیدآباد، چهل منی (دشت جیرفت))
- اثر جریان نشت بر روی شستشوی مصالح بدنه و پی سد خاكی درودزن به روش عددی
- بررسی خطر زلزله بر روی بدنه سد خاكی شاه قاسم واقع در شهر یاسوج
- مروری بر روش های بیولوژیكی بهسازی خاك و مقایسه آن با روش های سنتی
- ارزیابی فرآیند تثبیت خاك رس و خاك های مسئله دار با مصالح سنتی
- امكان سنجی پایدارسازی شیب ها با استفاده از ریز شمع ها به روش عددی
- تحلیل دینامیكی سد های خاكی با استفاده از روش اجزای محدود (مطالعه موردی)
- اثر تسلیح بالشتك شنی بر رفتار بار- نشست گروه شمع با عدم اتصال دال سر شمع به شمع ها
- راه حل های تحلیلی و عددی برای پیش بارگذاری خلاء با توجه به شعاع توزیع كرنش مرتبط
- تخمین مقادیر نشست آنی از روش های تعادل حدی و مقایسه با نتایج ابزار دقیق سد پانزده خرداد
- ویژگی های مقاومت برشی و شیمیایی خاك های سرخ (lateritic soils) آلوده به شیرابه
- بررسی تاثیر درصد جذب آب و میزان بارگذاری بر پارامترهای مقاومت برشی خاك های چسبنده
- بررسی تاثیر تركیب شیمیایی بنتونیت بر میزان جذب آب با استفاده از مطالعات XRF
- مطالعه پاسخ دینامیكی تغییر مكان های نسبی ساختمان های منظم واقع در زمین های نوع چهار بر اساس روش های تحلیل طیفی و تاریخچه زمانی (استاندارد ۲۸۰۰- ویرایش ۴)
- بررسی پارامترها و پروفیل خاك بر روی عملكرد سیستم رادیه شمع و گروه شمع
- بررسی خصوصیات مكانیكی دولومیت های منطقه ی شهرضای اصفهان مورد استفاده در صنایع مختلف
- بررسی عددی سه بعدی بیرون كشش ژئوگرید در خاك ماسه ای با استفاده از نرم افزار المان محدود ABAQUS
- پیش بینی پتانسیل روانگرایی خاك با استفاده از ماشین بردار پشتیبان (SVM)
- پیش بینی شاخص فشردگی خاك های رسی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان (SVM)
- تحلیل و بررسی وضعیت و دلایل اضافه حفاری در تونل (مطالعه موردی: تونل شهید حكیم تهران)
- رفتار ریزشمع ها تحت اثر باراستاتیكی در خاك های ماسه ای غیراشباع به روش المان محدود (PLAXIS)
- بررسی عددی و عملی اثر سد بر تغییرات بستر رودپایین دست (مطالعه موردی: سدكرخه)
- بررسی عددی ضریب اطمینان پایداری شیروانی های خاكی با استفاده از نرم افزار Matlab
- بررسی دبی جریان و دبی رسوب در ایستگاه های هیدرومتری رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه سیوند)
- بررسی تأثیر الیاف نایلون (۶-۶) و خرده های لاستیك فرسوده بر چسبندگی و زاویه اصطكاك داخلی خاك ماسه ای
- پاكسازی خاك های آلوده با استفاده از روش خاكشویی و مواد شیمیایی
- بررسی عددی رفتار گروه شمع تحت بارهای جانبی سیكلی در خاك های رسی
- طراحی پی های سطحی بر اساس تحلیل قابلیت اعتماد
- توسعه ی روش قطعات به حالت تقارن محوری در جریان تراوش محبوس آب از خاك
- مروری بر خصوصیات حرارتی خاك و روش های تعبیه آن
- بررسی روش های بی خطر سازی خاك های آلوده به مواد نفتی
- بررسی اثر یك حفاری روباز (قطاعی) و یك حفاری روبسته دایره ای شكل بر ظرفیت شالوده سطحی با استفاده از روش اجزا محدود
- بررسی طول و موقعیت دیوارهای آب بند افقی و قائم بر دبی عبوری و فشار آپ لیفت وارد بر فنداسیون سد بتنی
- مدلی جدید برای شاخص فشردگی خاك های ریزدانه با استفاده از برنامه نویسی ژنتیك (MGGP) چند ژنی
- تأثیر مجاورت شیروانی های تحت اثر جریان آب های زیرزمینی بر ظرفیت باربری شالوده های عمیق با روش اجزاء محدود
- بررسی تأثیر سرعت امواج طولی و چگالی خشك بر روی چقرمگی شكست مود سنگ ها
- مروری بر عملیات شكست هیدرولیكی در صنعت نفت و گاز
- ارزیابی میزان كارستی شدن ساختگاه سد لجامگیر با استفاده از روشهای ژئوالكتریك و ژئورادار
- بررسی ویژگی های زمین شناسی مهندسی و ژئوتكنیكی جهت انتخاب ساختگاه سد خاكی لجامگیر
- بررسی اندركنش خاك و شمع در زلزله های حوزه دور و نزدیك
- نشست زمین در دشت رفسنجان بر اثر افت سطح آب های زیرزمینی
- بررسی روشهای طراحی لرزه ای سازه های زیرزمینی
- پهنه بندی خطر روانگرایی در شهر بندرعباس
- تاثیر موقعیت و زاویه نصه پرده آب تندتر كنترل ترواش در پی سدهای خاكی

- استفاده از شبكه های عصبی مصنوعی در تخمین ظرفیت باربری شالوده های سطحی واقع بر بسترهای چند لایه
- آنالیز تثبیت و پایدارسازی سازه های زیرزمینی با مدلسازی عددی
- بررسی اثر ارتفاع بحرانی دیوارهای حائل بر پایداری آن و گسیختگی خاك زیر دیوار با مطالعه موردی بر روی دیوار حائل مسكن مهر سربیشه

- صحت سنجی تحلیل سازه ای در نرم افزار ژئوتكنیكی (PLAXIS(2D
- تحلیل تأثیر نوع زهكش بر روی استهلاك فشار آب حفره ای بدنه سد خاكی در حال ساخت
- بررسی تأثیر تسلیح لایه ی ماسه ای با ژئوگرید و ژئوتكستایل بر ظرفیت باربری بسترهای رسی نرم
- بررسی تأثیر تثبیت با سیمان لایه ی ماسه ای بر ظرفیت باربری بستر رس نرم
- پیش بینی توزیع خردایش حاصل از انفجار بر اساس ویژگی های ژئومكانیكی توده سنگ برجا و مقایسه آن با نتایج آنالیز تصویری در معدن آهك كارخانه سیمان ارومیه
- برآورد خرج ویژه در معدن مس سونگون با استفاده از روش های مبتنی بر ویژگی های توده سنگ برجا
- مقاومت فشاری خاك تثبیت شده با مواد پتروشیمی (اپوكسی رزین)
- بررسی مقاوم سازی شیروانی ها با لحاف های ژئوسنتتیكی و تحلیل عددی آى با نرم افزار plaxis 2d؛ (مطالعه ی موردی ساحل جزیره قشم)
- تغییرات خصوصیات ژئوتكنیكی مواد زائذ جامد شهری در مراحل مختلف تجزیه بیولوژیكی
- بررسی پایداری شیب محل دفن زباله
- آنالیز پایداری شیروانی ها خاكی با استفاده از ریزشمع به روش نرم افزار المان محدود
- محاسبه نیروی میخ ها در دیوارهای پایدار شده با میخكوبی به روش قطعات مایل
- آبگذری ساختگاه سد سیمره با نگرشی ویژه برطرح توسعه پرده آب بند (استان ایلام)
- بررسی فشار آب منفذی سد خاكی كبودوال با كاربرد نتایج تحلیلی و ابزار دقیق
- مطالعه تغییر مكان های پی و بدنه سد خاكی كبودوال با استفاده از نتایج تحلیل عددی و ابزار دقیق
- تأثیر طول الیاف پلی پروپیلن بر مقاومت كششی خاك ریزدانه تسلیح شده با الیاف و تثبیت شده با آهك
- علل بروز ترك های طولی در سد خاكی درونگر با كاربرد نتایج ابزار دقیق
- كاربرد اصل تنش موثر در مكانیك خاك های غیراشباع: محدودیت ها و مزیت ها
- مدل سطح مرزی خمیری برای شبیه سازی رخداد سازواری در رس آماسی غیراشباع تحت بار هدرولیكی تناوبی
- مطالعه آزمایشگاهی پارامترهای مقاومت برشی زباله های جامد با استفاده از دستگاه برش مستقیم بزرگ مقیاس
- تحلیل عددی تاثیر تسلیح بستر بر افزایش ظرفیت باربری شالوده سطحی تحت بارگذاری خارج از مركز
- بررسی تغییرات فشار جانبی لرزه ای و شكل توزیع تنش تحت باز زلسله واقعی در دیوارهای حایل وزنی
- مطالعه عددی اثر خصوصیات ساختگاه بر فركانس ارتعاش آزاد دیوارهای حائل
- تحلیل دینامیكی و بررسی ارتعاشات ناشی از عبور قطار بر روی بناهای مجاور در مسیر تونل
- بررسی اثر افزودن پلیمر محلول در آب بر روی پارامترهای مكانیكی رس كائولینیتی
- تحلیل رفتار خط فریاتیك در سدهای خاكی همگن با استفاده از نرم افزار Comsol Multiphysics
- بازشناسایی سدهای خاكی همگن و بررسی علل تخریب حاصل از نشت آب
- بررسی سرعت نشت در پایین دست سدهای خاكی همگن با استفاده از نرم افزار Comsol multiphysics
- كاربرد نرم افزار Comsol Multiphysics در مدل سازی خط نشت سدهای خاكی
- مروری بر استفاده از آهك و سیمان برای كاهش پتانسیل تورم خاك های متورم شونده

- بررسی عددی ظرفیت باربری پی های نواری مجاور واقع بر ماسه
- كاربرد آزمایش نفوذسنجی دینامیكی در كنترل درصد تراكم هسته سدهای خاكی
- اثر زاویه میخ در مقاومت بیرون كشیدگی میخ ها به روش مدل سازی عددی سه بعدی
- تأثیر رطوبت و سنگ شناسی بر ویژگی های سایشی آبرفت ها (مطالعه موردی آبرفت های جنوب غربی قم)
- مدلسازی سه بعدی اثر شكل سربار در رفتار شیروانی میخكوبی شده
- مقایسه نشست سطحی زمین در دو روش عددی و تجربی در تونل های دوقلوی مترو تبریز
- تحلیل و بررسی پاسخ دینامیكی گروه شمع تحت اثر تونلزنی در شرایط لرزه ای
- برآورد میزان همگرایی تونل انتقال آب چهل چای با استفاده از شبكه عصبی مصنوعی و برنامه المان مجزای ۳DEC
- الزامات مورد نیاز برای برداشت و تفسیر داده های میكروترمور؛ (مطالعه موردی: شهر بجنورد)
- تحلیل نشست پی های سطحی با استفاده از روش المان محدود تصادفی
- نحوه جمع آوری و زهكشی بیوگاز در سیستم لندفیل (Landfil)
- بررسی آزمایشگاهی تثبیت خاك های دانه ای فاقد چسبندگی با سیمان به روش اختلاط عمیق (Deep Soil Mixing)
- استفاده از خاكستر پوسته برنج در تثبیت خاك ها با آهك
- رابطه پارامترهای حدود اتربرگ با نسبت تخلخل اولیه و وزن مخصوص طبیعی خاك (مطالعه موردی: بندر شهید رجایی)
- بررسی روش های بهسازی خاك های ریزدانه با استفاده از مواد افزودنی
- مطالعه رفتار مقاطع عرضی تونل دایره ای تحت تغییر شكل های حلقه ای ناشی از انتشار قائم امواج برشی
- بررسی عددی تأثیر ستون سنگی و شمع در كاهش پتانسیل روانگرایی
- بررسی رفتار دینامیكی گودبرداری های ساختمانی تثبیت شده با روش تركیبی میخ كوبی و مهاربندی (انكراژ)
- بررسی تاثیر انتخاب مدل رفتاری بر عملكرد گودبرداری های ساختمانی تثبیت شده با روش میخ كوبی در زمین دو لایه ای
- قابلیت اعتماد تحلیل پایداری شیب های خاكی با درنظر گرفتن ناحیه ی لغزش فازی
- بررسی تاثیر آلودگی به مواد هیدروكربنی بر پارامترهای مقاومتی در خاك های درشت دانه
- مقایسه دو عامل نفت و گازوئیل بر عملكرد مقاومتی در خاك های درشت دانه آلوده بر پایه آزمون برش مستقیم
- بررسی عددی كارایی روش میخ كوبی در پایداری شیروانی های خاكی با استفاده از نرم افزار ABAQUS
- ارزیابی اثر بارندگی بر پایداری لغزش افسر آباد با استفاده از روش اجزای محدود
- پاسخ لرزه ای سدهای خاكی با در نظر گرفتن اثر خصوصیات دینامیكی نواحی غیراشباع
- بررسی اثر تغییرات درجه اشباع خاك بر رفتار لرزه ای دیوارهای حائل
- بررسی تاثیر آهك زنده بر خصوصیات بتن غلتكی روسازی راه
- بررسی تاثیر پوزولان تفتان بر خصوصیات بتن غلتكی روسازی راه
- آنالیز ظرفیت باربری و رفتار پاسخ شمع ها با استفاده از روش بدون شبكه ی المان طبیعی
- آنالیز و مقایسه اقتصادی روش اجرای شمع و خرپا در گودبرداری ها
- مدل سازی عددی رفتار لرزه ای شمع ها در خاك ماسه ای روانگرا
- تحلیل رفتار دینامیكی شمع منفرد در خاك های مستعد روانگرایی
- ارزیابی ریسك ناحیه های خرد شده در پروژه های تونل سازی مكانیزه با استفاده از روش ماتریس ریسك فازی
- بررسی پاسخ دینامیكی شمع تك با باربری نوك در اثر ارتعاش قائم
- مطالعه روش های طراحی پی های رادیه-شمع و ارزیابی رفتار بار نشست این پی ها با استفاده از روش های مختلف
- معرفی یك مدل تجربی به منظور ارزیابی پتانسیل روانگرایی به روش انرژی كرنشی
- بررسی رفتار مكانیكی سنگدانه ها تحت شرایط فشاری تك محوری محصور شده از طریق شبیه سازی با بتن پودری واكنش پذیر
- تحلیل لرزه ای تاثیر تراز مخزن بر پایداری شیروانی جناح راست مخزن سد قلعه چای
- بررسی تاثیر مدول برشی و میرایی در تحلیل دینامیكی شیروانی
- تحلیل پایداری شیروانی های خاكی بهسازی شده به روش بیولوژیك
- مطالعه آزمایشگاهی اثر دانه بندی و سرعت حركت مصالح دانه ای بر پدیده جداشدگی
- مقایسه ظرفیت باربری جانبی شمع ها با لحاظ اندركنش خاك و شمع با استفاده از روش گوه كرنش
- ارزیابی ظرفیت بیرون كشیدن انكرها در خاك های دانه ای
- ظرفیت بیرون كشیدن بلوك انكر در ماسه اشباع نشده
- بررسی عددی ظرفیت باربری پی حلقوی بر روی خاك های دانه ای و حباب های تنش زیر آن
- بررسی ازمایشگاهی فشار محرك پشت دیوار حائل در حالت حركت انتقالی با در نظر گرفتن تاثیر عرض دیوار
- سهم اعضای متقاطع عرضی در اندركنش ماسه ژئوگرید در آزمایش برش مستقیم
- بررسی تأثیر آهك برروی خاك های مسئله دار رسی در نوار ساحلی استان هرمزگان
- بهسازی خاك با استفاده از روش های میكروبی و زیستی و امكان استفاده از آنها در ایران
- مروری بر مطالعات انجام شده در رابطه با تخمین نشست سطح زمین بر اثر گودبرداری
- مروری بر مطالعات صورت گرفته در زمینه ارزیابی و آسیب پذیری ساختمان مجاور گودبرداری
- بررسی پارامترهای ژئومكانیكی ماسه انزلی با توجه به نتایج آزمون های صحرایی و آزمایشگاهی
- نیلینگ و انكراژ سیستم بهینه پایدارسازی گود
- بررسی تئوریك نمودار نشست یك سد در دوران ساخت و نحوه پردازش نتایج حاصل از نرم افزار اجزاء محدود و مقایسه با داده های ابزار دقیق در سد ونیار
- ظرفیت باربری فونداسیون spudcan باكتی برای سكوهای حفاری بالاروی دریایی
- ارزیابی تأثیر روانگرایی بر موج شكن های توده سنگی
- روش های اعمال تأثیر شیب زمین در محاسبه ظرفیت باربری فونداسیون های مجاور شیب
- مدل سازی عددی تأثیر شكاف طبیعی بر روی پدیده شكست هیدرولیكی
- ارزیابی بهسازی در خاك های نرم با استفاده از روش PVD؛ بررسی مزایا و معایب
- بررسی پتانسیل خورندگی خاك های مارنی اطراف شهر قم
- بررسی آزمایشگاهی ظرفیت باربری پی نواری متكی بر شیروانی ماسه ای اشباع مسلح شده با ژئوسل
- بررسی شیوه ساخت TOP-Down Method در پروژه اجراشده شبستان زیرین صحن امام هادی (ع) حرم حضرت معصومه (س)
- بررسی اثرات تراكم دینامیكی بوسیله تعیین عمق بهبود در دستگاه ضربه زن سبك با انرژی كم بوسیله ضربه
- بررسی اثرات تراكم دینامیكی بوسیله تعیین راندمان دستگاه ضربه زن سبك با انرژی كم بوسیله ضربه
- بررسی اثرات تراكم دینامیكی بوسیله تعیین نشست وزنه در خاك در دستگاه ضربه زن سبك با انرژی كم
- تعیین پارامترهای دینامیكی خاك ماسه ای در دستگاه ضربه زن سبك با انرژی كم با استفاده از مدل سختی موج فعال شده (Wak Test)
- محاسبه فاصله ایمن لوله ها و خطوط برق زیر خاك در تراكم دینامیكی با انرژی كم به روش اجزا محدود
- توزیع تنش ناشی از تراكم دینامیكی در خاك های ماسه ای به روش های مختلف
- محاسبه فاصله ایمن ساختمان های مجاوردر تراكم دینامیكی با انرژی كم به روش اجزا محدود
- تعیین پارامترهای دینامیكی خاك ماسه ای با استفاده از مدل سختی موج فعال شده (Wak Test)
- پارامترهای دینامیكی انواع خاك ماسه ای در دستگاه ضربه زن سبك برای كوبه به وزن ۴۴۸ كیلوگرم
- تعیین پارامترهای دینامیكی انواع خاك ماسه ای با استفاده از مدل سختی موج فعال شده (Wak Test)
- مدلسازی عددی رفتار خاك های تثبیت شده با سیمان
- طراحی بهینه رادیه شمع بر مبنای روش تاگوچی تحت تركیب بارهای عمودی و جانبی با استفاده از تحلیل عددی
- بررسی رابطه بین پارامترهای لرزه ای طیفی با اندیس خسارت در سازه های بتنی
- حصول پارامترهای دینامیكی خاك های ماسه ای در تراكم توسط غلتك ارتعاشی ۸ تنی توسط نرم افزار آباكوس و آزمایش وك
- مدلسازی عددی تراكم ارتعاشی خاك های ماسه ای در نرم افزار آباكوس و روش های مختلف محاسبه ی تنش در خاك
- بررسی آزمایشگاهی تاثیر تغییرات تنش موثر بر مدول برشی ماكزیمم ماسه غیر اشباع در مسیر خشك شدگی
- اثرات آلودگی و روش های آلودگی زدایی خاك ها
- تحلیل رفتار پی گسترده متكی بر شمع، با استفاده از روش المان محدود و شبكه های عصبی مصنوعی
- بررسی افت تنش انحرافی خاك در اثر افزایش فشار آب حفره ای در حین برش سه محوری
- مطالعه موردی بررسی و پهنه بندی پتانسیل روان گرائی در منطقه جنوب باختری كاسپین (آستارا)
- بررسی آزمایشگاهی تاثیر تورم و چسبندگی در نشست خاك های فروریزشی با انجام آزمایش تحكیم و محاسبه پارامتر فروریزشی
- بررسی تاثیر پارامترهای مختلف روی رفتار ستون های سنگی استفاده شده در بسترهای رسی
- بررسی عددی رفتار ستون های سنگی در خاك های غیراشباع
- بررسی ظرفیت باربری گروه شمع تحت بارگذاری افقی و قائم در خاك با مرزهای غیر افقی
- مطالعه آزمایشگاهی پارامترهای برشی خاك های ماسه ای مسلح شده با الیاف پلی پروپیلن تحت شرایط متغیر دانه بندی و بارگذاری
- بررسی اثر پسماندهای پایه نفتی (روغن مستعمل وسایل نقلیه) بر خاك ماسه ای
- بررسی آزمایشگاهی اثر مقدار و نوع ریزدانه بر ظرفیت باربری خاك های دانه ای در پی های سطحی
- بررسی تاثیر مشخصات گروه شمع بر ظرفیت باربری آن تحت بارگذاری قائم و افقی در خاك ماسه ای
- مقایسه تأثیر دوره های تر- خشك و یخ زدگی- آب شدگی بر روی مقاومت فشاری خاك رس تثبیت شده با سیمان و آهك
- مدلسازی پیشرو داده های رادار نفوذی به زمین (GPR) به روش تفاضل محدود
- كارایی عملیات تزریق در كنترل آبگذری زون های برشی گسل های محدوده ساختگاه سد رودبار لرستان
- بررسی اثر پارامترهای فیزیكی بر زاویه اصطكاك ماسه متراكم با استفاده از رگرسیون چند متغیره
- ارزیابی رفتار وابسته به زمان شاتكریت در مدلسازی سه بعدی تونل دسترسی (مطالعه موردی تونل انتقال آب سد كانی سیب)
- تحلیل پایداری و تعیین فاصله داری سینه كار در مدلسازی سه بعدی تونل دسترسی (مطالعه موردی تونل انتقال آب سد كانی سیب)
- بررسی بزرگنمایی آبرفت ها در مسیر متروی قم
- تحلیل انرژی سازه های بلند مرتبه فولادی با مهاربندهای واگرا روی خاك رس در حوزه نزدیك و دور از گسل
- بررسی رفتار روانگرایی ماسه مسلح با نوار لاستیك با استفاده از میز لرزه
- بررسی عددی كارآیی ژئوگرید در كاهش نشست پی های سطحی واقع بر لنزماسه ای روانگرا
- ارزیابی و كنترل مشخصات ستون های جت گروت
- بررسی پاسخ لرزهای دره های دو بعدی V شكل در برابر امواج مهاجم SV قائم
- مطالعه تأثیر شكل هسته بر رفتار سدهای خاكی با هسته آسفالتی تحت زلزله های میدان دور
- تغییر مكان لرزه ای شیب های خاكی به روش بلوك لغزنده با استفاده از شتاب تسلیم متغیر حاصل از نتایج آزمایش برش حلقه

- بكارگیری شبكه عصبی مصنوعی در پیش بینی ظرفیت باربری شمع
- پیش بینی تراوش از بدنه سد خاكی با بكارگیری شبكه عصبی – فازی تطبیقی

- پیشنهاد سیستم نگهداری نروگاه سد پیرتقی با استفاده از نرم افزار ۳DEC
- مطالعه تأثیرات فاصله شمع ها بر روی پی های رادیه با شمع طرح اختلاط عمیق
- مطالعه خصوصیات ژئوتكنیكی خاك های انتقال یافته جنوب شرق همدان (منطقه سیاهكمر)
- بررسی تاثیر تراكم میخ ها بر روی رفتار دیوار میخ كوبی شده با استفاده از دستگاه سانتریفیوژ ژئوتكنیكی
- آنالیز دیوار مهاربندی شده با عناصر فشاری (استرات) با استفاده از نرم افزار پلاكسیس دوبعدی
- آنالیز دیوار مهاربندی شده با انكرهای پیش تنیده با استفاده از نرم افزار پلاكسیس دوبعدی
- بررسی تاثیر نسبت لاغری شمع ها در پایداری گودبرداری به وسیله دیوار نگهبان شمعی
- بررسی تاثیر جنس خاك در پایداری لرزه ای گودبرداری به وسیله دیوار نگهبان شمعی
- بررسی تاثیر نسبت گیرداری شمع ها در پایداری گودبرداری به وسیله دیوار نگهبان شمعی
- بررسی و مقایسه رفتار خاكریز خاك ماسه اشباع با خاكریز خاك ماسه خشك تحت بارگذاری انفجار موشك MK
- مقایسه و بررسی ننایج آزمایشگاهی انفجار مین در خاك ماسه خشك با نتایج مدل طراحی شده در نرم افزار
- تحلیل استاتیكی تونل های دایره ای و نعل اسبی اصلاح شده
- آنالیز رفتارسنجی تنش- كرنش خاك ماسه ای Toyoura با استفاده از مدل رفتاری Sand Unified
- آنالیز رفتارسنجی تنش- كرنش خاك ماسه ای Nevada با استفاده از مدل رفتاری Sand Unified
- آنالیز رفتارسنجی تنش- كرنش خاك ماسه ای Sacramento River با استفاده از مدل رفتاری unified sand
- بررسی مطالعات ژئوسنتتیك ها به عنوان تقویت كننده لایه اساس و خاك بستر در راهسازی
- بررسی میزان تاثیر هندسه شمع بر ظرفیت باربری و نشست آن در خاك ماسه ای غیر اشباع، تحت اثر بار فشاری
- بررسی رفتار دیوار برشی فولادی دارای بازشو در قاب دوبعدی بر روی بستر خاك نوع دو
- بررسی آزمایشگاهی اصلاح بهینه پارامترهای مقاومت برشی خاك ماسه ای رس دار مسلح شده با ژئوتكستایل
- تولید بیوگاز در لندفیل و روش های كنترل آن
- مقایسه روابط كلاسیك و اجزا محدود در تعیین ظرفیت باربری پی ها روی خاك رسی
- ارزیابی ظرفیت باربری پی های منفرد بر روی خاك دانه ای دولایه
- تعیین ظرفیت باربری پی منفرد روی لایه ماسه ای به روش اجزای محدود
- نگهداری جبهه كار تونل حین حفاری ماشین های تمام مقطع مكانیزه
- بررسی معیارهای انتخاب ماشین حفاری تمام مقطع جهت حفر تونل
- تعیین فشارهای تعادلی زمین در سینه كار حفاری تونل
- محاسبه حداقل فشار سینه ماربه روش عددی تفاضل محدود در حفاری TBM-SLURRY
- مقایسه تحلیل پایداری سد خاكی مهاباد به روش احتمالاتی و تعادل حدی
- ارزیابی رفتار مكانیكی خاك رسی غیراشباع تحت تغییرات مكش و بارگذاری با استفاده از نرم افزار Geostudio
- بررسی عددی ضریب اطمینان گروه شمع در پایداری شیروانی های رسی غیراشباع و ماسه ای
- مدلسازی عددی برآمدگی زمین در اثر بارندگی و تغییرات مكش بافتی در خاك رس غیراشباع
- ارزیابی روشهای اندازه گیری صحرایی در تعیین هدایت هیدرولیكی اشباع خاك
- مروری بر مساله سازند گچساران مخزن سد گتوند علیا قسمت اول: معرفی و تشریح ابعاد مساله
- بهسازی خاك با استفاده از بیوآنزیم ها
- بررسی روش های زیست پالایی در رفع آلودگی خاك ها

- بررسی عملكرد شمع های مبدل انرژی به عنوان سیستم سرمایش و گرمایش ساختمان
- بررسی پارامترهای هیدرولوژیكی حوزه سرباز
- بررسی منابع آب دشت ایرانشهر
- بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد سیاهو
- بررسی رفتار هیدرولیكی توده سنگ ساختگاه سد سیاهو در آزمایش های لوژان
- افزایش ارتفاع سدهای خاكی با استفاده از ژئوممبرین
- بررسی تاثیر فرایند های بیولوژیكی بر مقاومت برشی خاك های ماسه ای به كمك آزمایش برش مستقیم
- تحلیل و پایدارسازی زمین لغزش منطقه طالقانی گرمی
- بررسی اثر افزایش وزن مخصوص خشك بر مقاومت برشی خاك ریزدانه شهر مشهد در حالت اشباع
- پیشنهاد یك دستگاه جدید برای بررسی رفتار برشی سطح مشترك خاك و سازه
- بررسی مقاومت خاك كائولینیت آلوده بو گازوئیل تثبیت شده با آىك و سیمان
- علل رایج تخریب سدهای خاكی
- بررسی عددی تاثیر همزمان فواصل طولی و عرضی در گروه شمع بر میزان تغییر در رفتار مهندسی گروه شمع (ظرفیت باربری، نیروی محوری، نیروهای برشی، ممان خمشی)
- بررسی تاثیر میسان تراكم قرارگیری شمع بر ظرفیت باربری و نیروی برشی شمع
- بررسی عددی تاثیر تغییرات ضخامت و طول لبه ی آزاد سرشمع در گروه شمع بر نیروی برشی و ممان خمشی شمع در دوحالت استاتیكی و دینامیكی
- تاثیر درجه حرارت عمل آوری بر مقاومت تك محوری خاك های رسی
- بررسی پروسه ایجاد ساختار در خاك های رسی با عمل آوری حرارتی
- ارزیابی عددی ظرفیت باربری گروه ستون های سنگی مسلح
- مروری بر روش های طراحی ستون های سنگی غیر مسلح و مسلح شده با ژئوسینتتیك ها
- بررسی تأثیر الیاف ظایعاتی صنعت فرش بر مقاومت فشاری و كششی خاك رسی
- بررسی عددی تأثیر فاصله ی عرضی شمع ها در گروه شمع بر میزان تغییر در رفتار مهندسی گروه شمع (ظرفیت باربری شمع، جابجایی قائم و افقی)
- تاثیر تقویت بستر در كاهش نشست سطح راه با استفاده از ژئوگرید (بررسی نتایج میدانی و مقایسه آن با تحلیل عددی)
- برآورد زاویه بهینه شیب شیروانی دردیوارهای معادن روباز (مطالعه موردی: شیروانی معدن مس سرچشمه)
- مدلسازی و بررسی نشت از بدنه و پی سد خاكی با استفاده از نرم افراز SEEP/W (مطالعه موردی: سدخاكی سیوند)
- اثرات توپوگرافی محلی برپاسخ لرزهای ساختگاه
- مقایسه تأثیر الیاف مصنوعی در خصوصیات خمیری و مقاومتی انواع خاك های ریزدانه مسلح شده الیافی
- بهینه سازی طراحی ژئوتكنیكی پی های عمیق پل ها به كمك روش های تطبیقی
- بهینه یابی مكان شمع و بررسی پارامترهای موثرشمع درپایدارسازی شیب های خاكی
- مقایسه نتایج حاصل از تثبیت خاك متورم شونده با آهك های متنوع
- بررسی ساختار های زیر سطحی و بهینه سازی حفاری های اكتشافی در تونل انتقال آب كانی سیب با استفاده از روش های ژئو الكتریكی و ژئو تكنیكی
- مدل سازی لایه های زیر سطحی و بررسی آب های زیرزمینی دشت كیوی- اردبیل با استفاده از روش های ژئوالكتریكی و ژئوتكنیكی
- تحلیل پایداری و نشست سطحی تونل مترو با استفاده از نرم افسار Flac3D و مدل های تجربی
- بهسازی پی ساختگاه سد خاكی- مخزنی سیلوه بر اساس شاخص های ژئو تكنیكی
- مطالعه ژئوتكنیكی ساختگاه و تعیین پارامترهای طراحی سد خاكی سیلوه
- اثر انتشار امواج لرزه ای بر روی لوله های مدفون در خاك
- بررسی رفتار دینامیكی دره نیم دایره ای با نسبت های بازشدگی مختلف روی پراكنش امواج زمین لرزه
- تحلیل دینامیكی اندركنش خاك شمع
- بررسی عددی رفتار شمع در خاك رس تحت بار زلزله
- اثر در نظر گیری اندركنش خاك- سازه بر پریود طبیعی سوله ها
- بررسی شرایط محیطی موثر بر پایایی بتن برای پی های سطحی در منطقه سیستان
- بررسی علل، خطرات و راهكارهای عملی در خصوص هجوم شن های روان در ایستگاه راه آهن سپررستم در استان قم
- بررسی پایداری شیروانی بالادست سد خاكی تحت افت ناگهانی سطح آب مخزن مطالعه موردی: سد مخزنی ماشكید سیستان و بلوچستان
- تأثیر زهكش در پایداری دیواره ی بالادست سدهای خاكی هنگام تخلیه ی سریع آب مخزن مطالعه موردی: سد مخزنی ماشكید علیای سیستان و بلوچستان
- تعیین نمودار ظرفیت باربری گروه ریزشمع توسط روش عددی و تحلیلی
- بررسی اندركنش خاك با FRP به وسیله آزمایش برش مستقیم
- ارزیابی پتانسیل روانگرایی بر اساس نتایج آزمایش نفوذ استاندارد (مطالعه موردی شهرستان كرج)
- بررسی پتانسیل تورم خاك های رسی مناطق مختلف شهرستان كرج
- بررسی میزان تأثیر پذیری نرخ پیشروی ماشین تونل بری از مقاومت توده سنگ
- بررسی میزان ارتباط نرخ نفوذ ماشین تونل بری و مدول الاستیسیته توده سنگ
- شناسایی خاك های رمبنده و بهسازی آن به روش تراكم دینامیكی (مقایسه نتایج مدل عددی و آزمایشگاهی برروی مطالعه موردی)
- تعیین تاثیر پوكی سفره بر روی حریم بهداشتی چاه های آب شرب، برای یك آلاینده ویروسی
- تعیین تاثیر گرادیان هیدرولیكی سفره بر روی حریم بهداشتی چاه های آب شرب، برای یك آلاینده ویروسی
- مطالعه وضعیت آبگذری از بستر سد خراسان ۳ با تأكید بر آزمون لوژان
- ارزیابی تزریق پذیری توده سنگ های ساختگاه سد خراسان ۳ با استفاده از شاخص نفوذپذیری ثانویه SPI
- بررسی فشار تورم ناشی از وجود سولفات در خاك هی رسی تثبیت شده با آهك
- تجزیه و تحلیل نظریه پدیده شكست سنگ های شكننده
- تحلیل لرزه ای سه بعدی سدهای سنگریزه بتنی در معرض امواج تفرق یافته
- تخمین فشار جانبی فعال خاك روی دیوارهای حایل با روش مشخصه های تنش
- ارزیابی خصوصیات زمین شناسی مهندسی مصالح خرد سنگی در حاشیه آزادراه همدان- ساوه
- بررسی كیفیت توده سنگ مسیر مترو صفه- بهارستان
- اثر طول و قطر شمع ها بر نشست تفاضلی پی های شمع- رادیه با استفاده از مدلسازی عددی
- مروری بر تاثیر ابعاد جعبه بر نتایج آزمایش برش مستقیم
- تحلیل دینامیكی سد های خاكی با نرم افزار Geostudio (مطالعه موردی سد كرخه)
- بررسی نشست نامتقارن دوربرگردان های هوایی با اجرای شالوده های ناهمگن به علت وجود معارضین زیرسطحی
- سدهای خاكی و مشخصات فیزیكی آنها
- مدلسازی عددی پیش بار گذاری با زهكش های عمودی پیش ساخته با ملاحظه اثر دستخوردگی
- ارزیابی مكانیسم و پتانسیل رخداد پدیده روانگرایی و روش های كنترل و كاهش اثرات آن با نگرش بهسازی خاك و طرح سازه ای
- تأثیر زبری ناپیوستگی ها در مقاومت فشاری یك محوری سنگ
- عوامل مؤثر بر طرح اختلاط بتن پلاستیك پرده آبند سدهای خاكی
- بررسی پارامترهای مؤثربرمقاومت بیرون كشیدگی خاك میخ با استفاده ازمدل سازی عددی
- بهبود خواص مكانیكی خاك های رمبنده (مطالعه موردی عملیات راهسازی پروژه حرم تا حرم در قم)
- صحت سنجی نتایج مدل سازی های عددی بر مبنای روش المان محدود در پروژه های گودبرداری (مطالعه موردی: گود پروژه آزمایشگاه دانش در تهران)
- بهسازی خاك بستر با استفاده از الیاف پلی پروپیلن به منظور كاهش ضخامت سازه ای روسازی راه
- مطالعه اثر نوع خاك بر روی طیف خطر لرزه ای شهرستان بابلسر
- طراحی، ساخت و كالیبراسیون فشار سنج هیدرولیكی برای استفاده در تونل
- كاربرد ژئوپلیمر آهك-سرباره در بهبود خصوصیات ژئومكانیكی خاك های نرم رسی
- به كارگیری روش مجموعه های تصادفی برای بررسی عدم قطعیت در تحلیل اجزای محدود گودبرداری ها
- مطالعه عددی اثر بار دینامیكی بر مقاومت بیرون كشیدگی سیستم میخكوبی در خاك هایمختلف
- تأثیر نحوه مدلسازی و مشخصات ستون شنی بر پایدارسازی شیروانی های خاكی
- مطالعه موردی سد خاكی علویان در شرایط ساخت و بهره برداری با مدل های رفتاری مختلف
- بررسی عددی ظرفیت باربری پی سنگ با استفاده از معیار هوك وبراون، در دو حالت جریان همبسته و غیر همبسته
- ارزیابی نرخ فرسایش داخلی خاك رس واگرای تسلیح شده با الیاف پلی پروپیلن
- بررسی آزمایشگاهی مقاومت برشی تركیبات غیر اشباع ماسه- كائولین با استفاده از دستگاه برش مستقیم
- روش های نوین پایداری گود
- بررسی المان محدود ماكزیمم لنگر خمشی شمع های بتنی درجا برای مهارگودبرداری با خاك ریزدانه رسی و پیش بینی ژنتیكی آن
- كاربرد روش تداخل سنجی تفاضلی راداری (D-In SAR) در مطالعه فرونشست دشت دامنه
- بررسی و تحلیل زمین شناسی مهندسی و زئوتكنیكی زمین لغزش نقل در منطقه پادنای سمیرم
- مقایسه ظرفیت باربری فونداسیون های دایره ای و مخروطی بر روی خاك مسلح شده با ژئوگرید
- بررسی و تحلیل پایدارسازی شیب خاكی به روش تعادل حدی و اجزای محدود با تمركز روی دو روش میخكوبی و انكراژ
- مقایسه عددی ظرفیت باربری شمع های پلكانی و استوانه ای در خاك ماسه ای تحت بار محوری استاتیكی به روش اجزاء محدود
- مدل سازی عددی بررسی تأثیر بار راك بولت بر رشد ترك از درزه های Y شكل
- تاثیر كشش راك بولت بر رفتار برشی درزه های پیرامونی با طول های مختلف
- تاثیر طول پل سنگ بر رفتار لغزشی درزه درآزمایش كشش راك بولت
- مطالعه اثر فاصله داری راك بولت بر رفتار برشی درزه مجاور
- تاثیر بار كششی راك بولت بر رفتار برشی درزه با زاویه داری مختلف
- اثرات افزودن سیمان بر مقاومت برشی خاك های سست فاقد چسبندگی (ماسه ای)
- اثر بارگذاری انفجاری بر خاك ماسه ای مسلح شده با ژئوسنتتیك ها
- مطالعه اثر عمق قرارگیری لوله های مدفون در خاك ماسه ای تحت اثر بارگذاری انفجاری با استفاده از روش المان محدود
- تأثیر ریزدانه ی غیر خمیری بر مقاومت روانگرایی ماسه ی انزلی در دستگاه میزلرزه
- طراحی و ساخت دستگاه جدایش مخروط به منظور بررسی چسبناكی رس به سطح فلز
- بررسی عددی و تحلیلی رفتار لرزه ای تونل های ساخته شده به روش كندوپوش
- مطالعه مروری پارامترهای موثر بر تحلیل و طراحی شمع های با رفتار سخت در خاك های روانگرا در حالت های فاز سیكلی و گسترش جانبی
- بررسی اثر گرانول لاستیك بر كاهش وزن مخصوص خاك رس
- تأثیر ناحیه غیراشباع خاك طبیعی زیر مدفن زباله در میزان نشت از لاینر مانع انتقال آلودگی
- ارزیابی معیارها و استانداردهای لازم برای مكانیابی محل دفن پسماندهای جامد شهری
- بررسی شاخص های الكنو و دراستیك برای مكان یابی محل دفن پسماند های جامد شهری
- بررسی مدل های مختلف برای مكان یابی محل دفن پسماندهای جامد شهری
- قابلیت اطمینان در تحلیل پایداری شیب های سد خاكی به روش مونت كارلو (مطالعه موردی سد خاكی جامیشان)
- مدلسازی فیزیكی اثر تزریق سیمان در كنترل نشست ماسه یكنواخت انزلی
- تعیین تجربی سختی بین دانه ای ماسه انزلی به كمك دستگاه جعبه چندلا و شبیه سازی روش اجزای منفصل
- بررسی آزمایشگاهی خصوصیات مقاومتی خاكهای ریزدانه آلوده به روغن موتور
- مدل سازی عددی رشد ترك هیدرولیكی در حالت مود مركب با استفاده از روش اجزا محدود توسعه یافته
- بررسی روش های هوش مصنوعی در پیش بینی پایداری شیروانی ها
- برآورد میزان نشت از طریق سدهای خاكی با استفاده از یك روش بدون شبكه بر مبنای توابع پایه نمایی
- تحلیل مدلسازی عددی اثرات پیش تنیدگی ژئوگرید بر پارامترهای خاك دانه ای به روش اجزای محدود
- مطالعه تحلیلی نشست وظرفیت باربری ماسه مسلح شده با ژئوگرید روی خاك رمبنده
- تحلیل اثرات محتوای فركانسی زلسلو بر روی رفتار لرزه ای دیوار حائل طره ای بادرنظرگیری اندركنش خاك سازه
- تأثیر فركانس زلزله با پایداری دینامیكی پانل نما در دیوارهای تثبیت شده به صورت مكانیكی (MSEW)
- بررسی موارد استفاده از روش قطعات افقی جهت تحلیل پایذاری شیروانی های خاكی
- بررسی اثر مسلح سازی تونل به روش طاق چتری با استفاده از تحلیل اجزاء محدود سه بعدی
- بررسی تاثیرات املاح آب های زیر زمینی بر روی مصالح بتنی مترو صفه- بهارستان
- تحلیلهای استاتیكی تنش و تغییر شكل بدنه سد داریان و مقایسه آن با مقادیر واقعی حاصل از ابسار دقیق برای ارزیابی عملكرد سد
- ضرورت استخراج پارامترهای مصالح بدنه سدهای خاكی با استفاده از تحلیل های برگشتی برای ارزیابی عملكرد سد (با نگرشی ویژه بر سد داریان)
- بررسی اثر دانه بندی مصالح سنگی در خواص بتن غلتكی مورد استفاده در روسازی راه
- تاثیر ایجاد دیواره های فومی دراطراف پی بر كاهش نشست های لرزه ای ساختمان
- بررسی انواع مش بندی در نرم افزار Seep/w و تأثیر آن بر محاسبه نشت در سده های خاكی همگن با زهكش دودكشی (مطالعه موردی :سد خان آباد)
- ارزیابی مدلسازی عددی جریان نشت در سدهای خاكی با استفاده از سیستم ابزار دقیق (مطالعه موردی :سد خان آباد)
- ارزیابی تاثیر پارامترهای برجای خاك بر میزان نشست سطحی زمین ناشی از تونل سازی (مطالعه موردی: بخش شمالی خط ۱ متری اصفهان)
- ارزیابی تأثیر پارامترهای هندسی و ضریب پوآسون لاینینگ تونل بر نشست سطح زمین ناشی از تونل سازی (مطالعه موردی بخش شمالی خط ۱ متروی اصفهان)
- بررسی مدلسازی دوبعدی میراگر ویسكوز در حالت پیستون یك منفد متقارن
- تأثیر تغییر طول پیستون در میراگر مایع لزج
- بررسی ساختار پسماند جامد شهری شهرستان شیراز و تعیین درصد رطوبت بهینه و وزن مخصوص خشك حداكثر آن
- بررسی عددی تغییرمكان پوشش تونل بر اثر اجرای گودبرداری مجاور با آن
- مطالعه موردی بررسی ظرفیت باربری و نشست در یك پی سنگی هوازده و درزه دار
- پیش بینی پتانسیل روانگرایی خاك های ریزدانه چسبنده با استفاده از شبكه های عصبی مصنوعی
- مطالعه موردی بررسی تاثیر بار ناشی ازاحداث سازه های سطحی بر پتانسیل روانگرایی
- بررسی آزمایشگاهی رفتار دیوار حائل خاك مسلح به برید
- مطالعه موردی بررسی ظرفیت باربری شمع های فولادی در پروژه های ساحلی منطقه عسلویه و مقایسه نتایج آزمایش های ظرفیت باربری دینامیكی و استاتیكی
- بررسی تاثیر پارامترهای ستون های اختلاط عمیق بر بهبود رفتار خاك به روش اجزای محدود
- بررسی تحلیلی رفتار فشار-نشست پی واقع بر بستر مسلح با ژئوسل
- بررسی آزمایشگاهی پارامترهای تراكم پذیری و CBR خاك های ماسه ای رس دار تثبیت شده با خاكستر تفاله نیشكر
- تاثیر لایه بندی های مختلف خاك رس بر رفتار گودبرداری های میخ كوبی شده
- رفتار مقاومت برشی سطح تماس بین بتن و ماسه آلوده به نفت خام
- بررسی تأثیر آلودگی نفت خام بر خواص تراكمی و مقاومت برشی ماسه حاوی بنتونیت
- تحلیل توزیع اندازه ذرات خاك ریزدانه توسط روش های سنتی و مدرن
- پایدارسازی شیب های خاكی در برابر پتانسیل زمین لغزش
- استفاده از مدل های منطق فازی (مدل ممدانی و مدل ساگنو) جهت پیش بینی هدایت هیدرولیكی با استفاد از داده های شئوفیسیكی مطالعه موردی: دشت مراغه-بناب
- استفاه از مدل سیستم استنتاج فازی (ANFIS) برای تخمین هدایت هیدرولیكی (مطالعه موردی: دشت مراغه-بناب)
- بررسی اثر آب بر ناپایداری شیروانی های خاكی
- بررسی رفتار لرزهای دره های آبرفتی ذوزنقه ای با شیب متفاوت تحت تاثیر زلزله های میدان نزدیك
- بررسی پایداری شیب و رابطه ی بین نیروی گسیختگی با طول میخ كوبی در محیط دو بعدی با استفاده از نرم افزار Geo5
- بررسی و شناسایی خاك های واگرا
- ارزیابی همبستگی بیه ضریب فشردگی خاك و حدود اتربرگ با استفاده از شبكه عصبی
- ارزیابی فنی روش های شناسایی آلاینده ها در خاك
- ارزیابی همبستگی بین ضریب فشردگی خاك و نسبت فشردگی خاك
- شبیه سازی عددی تست تشخیص سلامت شمع (PIT) و تفسیر نتایج آن
- طراحی، اجراوكاربرد شمعهای بتنی متقاطع ومطالعه موردی كاربرد آن به عنوان دیوار آب بند در پروژه سد عباس آباد
- ارزیابی نشست های بلند مدت تونل های حفاری شده در زمین های نرم با استفاده از مدل رفتاری خزش خاك نرم
- تعیین تغییر شكل های قائم بلند مدت تونل با در نظر گرفتن اثر خزش (مطالعه موردی خط ۷ متروی تهران)
- مطالعه و بررسی روش های تحلیل و طراحی دیوار حائل تحت اثر نیروی زلزله
- بررسی سه بعدی پایداری شیروانی های خاكی با روش كاهش مقاومت
- بررسی رفتار پی دایره ای واقع بر خاك مسلح شده با ژئوسل
- ارزیابی ویژگی های ژئوتكنیكی خاك های مسئله دار بخشی از مسیر بزرگراه قم- گرمسار
- تاثیر آلودگی نفتی با آلاینده های مختلف بر میزان فروریزش خاك های فروریزشی مطالعه موردی خاك لس كلاله
- بررسی اثر زلزله های حوزه نزدیك بر روی پاسخ لرزهای سیستم خاك-شمع-سازه
- بررسی استاتیكی تئوریك و نرم افزاری دیواره گود پایدارسازی شده توسط گروه شمع در قیاس با روش میخ كوبی
- بررسی تأثیر نرخ كرنش بر اندركنش خاك – ژئوسینتتیك با لحاظ نمودن سرعت بارگذاری وتنش محدود كننده در خاك ریزدانه
- تخمین مدول تغییرشكل پذیری توده سنگ بعد از فرآیند تزریق تحكیمی در ساختگاه سد بختیاری
- ملاحظات بهینه در كنترل جابجایی های گودهای عمیق شهری
- تحلیل سه بعدی نشست شالوده شمع كلاهك رینگی در خاك رسی
- بررسی ظرفیت كششی شمع های فلزی در خاك ماسه ای اشباع
- ارزیابی توده سنگ ساختگاه تونل ترابری براساس روش های تجربی (مورد مطالعه ای؛ معدن سرب و روی انگوران)
- تحلیل عددی كشسان- خمیری اندركنش شمع و خاك ناهمسان با الگوی چند صفحه ای
- بررسی پایداری شیروانی مسلح شده با شمع تحت شرایط سر آزاد در خاك های لایه ای
- بررسی آزمایشگاهی ظرفیت باربری پی نواری متكی بر ماسه مسلح به برید
- تاثیر دانسیته خشك و رطوبت بر شیب خط باربرداری
- شبكه عصبی مصنوعی در مهندسی ژئوتكنیك
- ارزیابی خرابی های حین نصب ژئوتكستایل ها در سازه های خاكی مسلح
- بررسی عددی تأثیر تغییر زاویه اصطكاك داخلی خاك و طول میكروپایل، درخاك های ماسه ای
- بررسی عددی طول، فاصله و زاویه ریزشمع ها تحت اثر باراستاتیكی در خاك های ماسه ای
- بررسی نشست شمع و ضریب اطمینان پایداری شیب تحت تاثیر تغییرات قطر و طول شمع ها در مجاورت شیب مسلح و غیرمسلح شده با گروه شمع در خاك های رسی
- بررسی عددی نشست پی های عمیق و ضریب اطمینان پایداری شیب تحت تاثیر فاصله ی قرار گیری آن نسبت به شیب
- چالش ها و مشكلات قراردادهای طرح وساخت و رفع اختلاف در این قراردادها (مطالعه موردی در قرارداد EPC اجرای سازه نگهبان گود برداری)
- مدلسازی عددی تاثیر صلبیت كوبه بر بهسازی ماسه خشك در عملیات تراكم دینامیكی
- ارزیابی رفتار دینامیكی سدهای خاكی نسدیك و دور از گسل (مطالعه موردی : سد خاكی سهند)
- بررسی مدل های مختلف و جایگزینی پوشش گیاهی در منطقه خاك لس
- بررسی لرزه ای پی ها دارای جداساز برون سازهای با استفاده از روش اجزای محدود
- سیستم نگهبان تركیبی پیشنهادی آنكراژ- میخ كوبی در گودبرداری های عمیق
- سیستم نگهبان تركیبی پیشنهادی شمع- میخ كوبی در گودبرداری های عمیق
- بررسی پایداری بلند مدت و كوتاه مدت تونل های دایره ای تحت افزایش قطر در حفاری مكانیزه در توده سنگ همگن با حداقل اختلال در توده سنگ اطراف حفاری
- بهسازی بیولوژیكی خاك بوسیله تزریق مواد میكرو بیولوژیكی
- بررسی روش های تحلیلی و عددی برای عبور ایمن از مقاطع ریزشی در تونل- های خاكی (مطالعه موردی تونل ۳ واقع در قطعه سوم محور پاتاوه- دهدشت)
- محاسبه مقاومت روانگرایی ماسه پروژه دادگستری شهر خمام با استفاده از آزمایش سه محوری سیكلی و مقایسه نتایج با مقادیر بدست آمده از آزمایش ضربه و نفوذ استاندارد
- بررسی ژئوتكنیكی علل ایجاد فروچاله در منطقه چشمه علی شهرستان مراوه تپه
- تثبیت بستر راه مسیر دادلی غزنین به مراوه تپه با استفاده از آهك
- بررسی تاثیر افزودن آهك و نانو آهك بر بهبود خواص خمیری رس لاغر(Lean Clay)
- آنالیز حساسیت پارامترهای موثر در پایداری شیروانی سد خاكی حسنلو در حالت تخلیه سریع
- روابط حاكم بر تغییر حجم یك خاك رمبنده در حالت غیر اشباع
- بررسی یكتایی خط تحكیم نرمال یك خاك رمبنده
- تبیین مبانی پدافند غیرعامل در حوزه سدهای خاكی، مطالعه موردی سد خاكی ایلام
- تحلیل پایداری، ارزیابی پتانسیل مچاله شوندگی محدود تونل آبی گاوشان (مطالعه موردی)
- بررسی عملكرد شمع های باتاردی (مخلوط سیمان و آهك) تحت بارهای محوری
- ارزیابی تغییر شكل های بدنه سد ماملو حین ساخت، آبگیری اولیه و مرحله بهره برداری
- مطالعه عددی ناهمسانی خاك های رسی روی نشست پی های سطحی با استفاده از مدل رفتاری SANICLAY
- مطالعه پایداری شیروانی های خاكی با مدلسازی عددی
- تاثیر زاویه اتساع خاك بر میزان مقاومت و تغییر شكل های آن
- كاربرد مدول عكس العمل بستر متغیر جهت آنالیز فونداسیون های نواری به روش جداسازی
- مطالعه رفتار مكانیك خاكی خاك های رمبنده بهسازی شده با پودر چسب سریش
- بررسی تأثیر پودر چسب سریش بر رفتار مقاومتی خاك های رمبنده (مطالعه بر روی خاك سد سیوند)
- مروری بر روش های آزمایشگاهی متدوال برای اندازه گیری ضریب فشار جانبی خاك در حالت سكون
- پاسخ دینامیكی فونداسیون نواری در مجاورت سطح شیب دار
- پاسخ دینامیكی فونداسیون نواری سطحی با روش اجزاء محدود
- مقایسه كارایی لایه های نازك ماسه ای و ژئوتكستایل در تامین زهكشی لایه های رسی
- بررسی تأثیر دست خوردگی بر شاخص رمبندگی خاك
- بررسی پایداری دیوار خاك مسلح با مصالح ژئوسنتتیك (مطالعه موردی ترانشه ی خیابان خوارزمی گرگان)
- مدلسازی عددی حركت آب زیرزمینی در خاك و تعیین ضرائب هیدرودینامیكی خاك به وسیله نرم افزار PMWIN (مطالعه موردی: دشت ارسنجان)
- بررسی تاثیر افت سطح آب زیرزمینی بر نشست زمین (مطالعه موردی: دشت ارسنجان)
- بررسی تاثیر نشست زمین بر ضرایب هیدرودینامیكی خاك (مطالعه موردی: دشت ارسنجان)
- نقش زهكش های افقی در سدهای خاكی در شرایط افت سریع مخزن و بررسی اثر تغییرات جانمایی آنها
- مدلسازی عددی به منظور تجزیه و تحلیل تأثیر عمق پایاب بر فشار بالا برنده زیرسدها با استفاده از روش حجم محدود (مطالعه موردی: پی سد بتنی وزنی قوسی كریت)
- تجزیه و تحلیل میدانی معیارهای مؤثر بر ساختگاه سدها از لحاظ ژئوتكنیكی جهت ارائه الگوی مناسب مدیریت ریسك آنها با استفاده از منطق فازی
- پهنه بندی سرعت موج برشی یاسوج
- تعیین سطح لغزش دیوار مهار مارپیچ با استفاده از روش تصویربرداری
- بررسی میزان تغییر مكان زمین (جانبی و نشست سطحی) و انحراف دیواره گود ناشی از گودبرداری و پارامترهای موثر برآن (بررسی كارهای گذشتگان)
- ارزیابی عددی میزان جابجایی افقی ناشی از گسترش جانبی در سطح زمین با بهره گیری از مكانیك سیالات
- ارزیابی رفتار دینامیكی سد خاكی با هسته رسی در زلزله های حوزه دور و نزدیك گسل
- ظرفیت بركنش پی سطحی مستقر بر روی شیروانی
- بررسی عددی تاثیر حفره های زیر زمینی و مسلح كننده بر نشست نسبی پی سطحی مستقر بر شیروانی
- بهینه یابی فاصله شمع های پا پهن با آرایش مربعی تحت بار جانبی
- رفتار دینامیكی سد خاكی سنگریزه ای با رویه بتنی در زلزله های حوزه دور و نزدیك گسل
- بررسی عددی ظرفیت باربری جانبی شمع های مایل و قائم در شیروانی های خاكی
- بررسی عددی نشست پی های عمیق و ضریب اطمینان پایداری شیب تحت تاثیر فاصله ی طولی شمع ها در گروه شمع در مجاورت شیب
- بررسی اثر شیب طرفین خاكریز مسلح شده با ژئوتكستایل بر روی پی نرم با استفاده از مدلسازی عددی
- مطالعه خصوصیات ژئوتكنیكی خاك های باقیمانده در جنوب شرق همدان، منطقه دینگله كهریز
- بررسی اثر كوپلیمر امولسیونی متیل متاكریلیك – بوتیل اكریلیك بر خواص مكانیكی خاك رس
- مدلسازی عددی پرسیومتر و ارزیابی روش های مختلف تعیین فشار حدی
- احداث سازه های اضطراری با استفاده از كیسه های پلیمری ماسه ای به منظور جلوگیری از گسترش خطر سیلاب درون شهری
- ارزیابی ویژگی های مهندسی ساختگاه سد دربند با استفاده از طبقه بندی های مهندسی توده سنگ و تحلیل سینماتیك
- بررسی رفتار خاكریز با خاك ماسه اشباع تحت بارگذاری انفجار موشك MK
- بررسی عددی تاثیر طول ، قطر و مدول الاستیسیته ستون های سنگی در میزان نشست خاك رس نرم با اعمال بار زلزله
- بررسی عددی تاثیر خصوصیات محیط خاكی حفاری متروی شهری بر نیروی محوری و برشی شمع در برابر انتشار امواج زمین لرزه
- بررسی زمین شناسی مهندسی آبرفت های پروژه گود برداری بانك پاسارگاد
- ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمان های بتن مسلح غیرشكل پذیر بلند با در نظر گرفتن اثرات اندركنش خاك و سازه
- بارگذاری دینامیكی پی های متداخل با استفاده از نرم افزار Plaxis
- بررسی رفتار دال رویه بتنی سد سنگریزه ای در دره های تنگ
- پاسخ دینامیكی دیوار ساحلی وزنی تحت حركت لرزه ای حوزه نزدیك
- بررسی اثر عمق نفوذ و ضخامت دیوار آب بند بر میزان دبی نشتی از پی سد خاكی سیلوه
- بررسی اثر مشخصات مصالح و موقعیت قرارگیری دیوار آب بند بر میزان دبی نشتی از پی سد خاكی سیلوه
- بررسی رفتار دینامیكی سازه های فولادی با طبقات مختلف با بادبند برون محور تحت تاثیر زلزله های حوزه نزدیك و دور
- بررسی پارامترمقاومتی خاك مسلح شده با زئوتكستایل در آزمایش برش مستقیم
- آنالیز دینامیكی پله ای تخت در اثر زلزله های حوزه نزدیك و دور
- پاسخ دیىامیكی تاثیر تونل های شهری بر ممان خمشی و جابجایی افقی گروه شمع در برابر انتشار امواج زمین لرزه
- بررسی تاثیر زاویه ی اصطكاك داخلی خاك تونل شهری بر نیروی محوری و برشی شمع در برابر انتشار امواج زمین لرزه
- بررسی اثر زاویه بر روی منحنی مشخصه زمین (GRC) تونل دو قوسی سطحی
- مطالعه اثر افزودن نانومواد به سیمان پرتلند به منظور بهبود خواص سیمان در تثبیت خاك
- بررسی روش های مكان یابی محل دفن پسماند های جامد شهری
- مطالعه مشخصات ژئوتكنیكی خاك لس سیلتی استان گلستان
- بررسی عملكرد پی های مركب شمع – رادیه و پی های گسترده
- ارزیابی پتانسیل تخریب و هوازدگی نمونه های سنگ آهك تحت تأثیر بارش های اسیدی
- ستون سنگی مسلح با ژئوتكستایل: آزمایش سه محوری
- بررسی آزمایشگاهی خواص فیزیكی خاك های ماسه ای رس دار تثبیت شده با خاكستر تفاله نیشكر (باگاس)
- بررسی آزمایشگاهی بهبود پارامترهای مقاومت برشی خاك ماسه ای رس دار تثبیت شده با خاكستر تفاله نیشكر
- تأثیر لیانت های هیدرولیكی بر روی خواص ژئوتكنیكی رسوبات لایروبی شده (مطالعه موردی: رسوبات لایروبی شده سد آغ چای)
- تأثیر آهك و میكروسیلیس بر روی خواص ژئوتكنیكی خاك های سیلتی (مطالعه موردی: خاك شهرك صنعتی خوی)
- تأثیر سیمان و میكروسیلیس بر روی خواص ژئوتكنیكی خاك های سیلتی (مطالعه مورد: خاك شهرك صنعتی خوی)
- بررسی آزمایشگاهی رفتار سطح مشترك ژئوتكستایل و ماسه
- بررسی حالت بحرانی خاك های با دانه بندی دوگانه به روش اجزای مجزا
- ارائه یك مدل رفتاری برای سطح مشترك خاك های دانه ای نیمه اشباع و فولاد
- برآورد ضخامت سطح مشترك ماسه و فولاد بر پایه مفهوم حالت بحرانی
- مروری بر كاربردهای روش اختلاط عمیق جهت بهسازی خاك
- روش های نوین در آب بندی پی و بدنه سدها
- بررسی رفتار لرزه ای پل كابلی تبریز با در نظر گرفتن اندركنش شمع خاك سازه
- تحلیل عددی بازگشتی رفتار سد خاكی تبارك آباد در دوران بهره برداری
- تحلیل رفتار دیوار با شمع نگهبان تحت اثر سربار به روش اجزا محدود
- بررسی پارامتریك اثر سربار بر روی گودهای میخكوبی شده تحت بار زلزله
- بررسی ظرفیت باربری فشاری شمع های فلزی با روش اصطكاك موثر (حالت ساندویچی) در خاك ماسه ای خشك
- برگشت پذیری واگرای، خاك رس واگرای تثبیت شده با سولفات آلومینیوم، با هگزا متافسفات سدیم و كلرید سدیم
- بررسی رفتار شمع های باریك شونده تحت اثر بارهای تركیبی
- ارزیابی پتانسیل روانگرایی ماسه ساحل نور با استفاده از آزمایش های فشاری سه محوری
- بررسی ظرفیت باربری كششی شمع های فلزی با روش اصطكاك موثر(حالت ساندویچی) در خاك ماسه ای اشباع
- ارزیابی نفوذپذیری ساختگاه سد غدیر باباحیدر با استفاده از شاخص نفوذپذیری ثانویه SPI
- ارزیابی كیفیت توده سنگ های ساختگاه سد دره بادگرگك و تخمین سیستم نگهداری مناسب
- بررسی علت وقوع ترك طولی روی سد – مطالعه موردی سد فرعی بار
- مقایسه ای اجمالی بین نتایج استفاده از پتوی رسی نفوذناپذیر و پرده تزریق در آب بندی سدها
- پیش بینی توزیع تغییر شكل درنمونه سه محوری با استفاده از شبكه عصبی مصنوعی
- ظرفیت بیرون كشیدگی میخ از خاك ، روابط تحقیقی و مقایسه با نتایج تحلیل های عددی
- مقایسه مقاومت كشش مستقیم و غیرمستقیم مصالح تردشكن و تخمین دقیق مقاومت كششی
- تحلیل رفتار مصالح تردشكن تحت بارگذاری فشاری و كششی و مقایسه مدهای خرابی
- تحلیل پایداری ترانشه های راه آهن دورود- خرم آباد به روش تجربی (مطالعه موردی؛ ترانشه كیلومتر ۵۲۰+۹۱ الی ۰۲۵+۹۲)
- تخمین ظرفیت باربری پی سنگ پل كیلومتر ۵۹۹+۶۹ راه آهن دورود- خرم آباد و مقایسه روش ها
- مطالعه خصوصیات ژئومكانیكی سنگ آهك های سازند سروك به عنوان مصالح سنگدانه ای (سنگ آهك های معدن سنگ شكن راه آهن دورود- خرم آباد)
- ارزیابی ویژگی های مهندسی توده سنگ با نگرشی بر طراحی سیستم نگهداری تونل ها (تونل كیومتر ۰۲۵+۷۳ ۷۳ راه آهن دورود – خرم آباد)
- بررسی رفتار لرزه ای شیروانی های مهار شده تحت اثر بار لرزه ای
- تعیین ظرفیت باربری لرزه ای پی های سطحی قرار گرفته بر روی خاك های دانه ای بدون در نظر گرفتن اصل جمع آثار قوا
- بررسی تاثیر تغییر دانه بندی برپارامترهای نفوذپذیری و مقاومت برشی خاك های حاصل ازسنگ های دگرگونی شهرستان بانه به منظور به كار گیری این خاك ها در خاكریزها
- تاثیر سن بر نفوذپذیری پس ماندهای جامد شهری
- بهسازی منابع قرضه ی رسی واگرا از طریق افزودنی های سنتی و شیمیایی
- بررسی مطلوبیت سنگ های دگرگونی شهرستان تكاب- شاهیندژ جهت استفاده به عنوان منابع قرضه در هسته سد های خاكی
- مطالعه عددی تأثیر پل سنگ ها در پایداری دیواره های سنگی
- بررسی فركانس ارتعاش آزاد دیوارهای حائل در حالت سه بعدی با درنظر گیری اندركنش خاك و سازه
- تعیین انرژی شكست خاك چسبنده با استفاده از آزمایش خمشی تیر سه نقطه
- آنالیز حساسیت دیوار برلنی و تعیین پارامترهای مختلف تاثیر گذار بر رفتار دیوار
- بررسی تغییر مكان افقی و ممان خمشی شمع در بارگذاری دینامیكی با استفاده از نرم افزار ANSYS
- ارزیابی عملكرد لرزه ای دیوار حائل در زلزله های مختلف در خاك های ماسه ای و ماسه ای لای دار
- مطالعه تأثیر CBR خاك بستر بر بهره وری ژئوسنتتیك های مورد استفاده در روسازی های انعطاف پذیر
- بررسی فاصله ی ایمن در سازه های مدفون و سازه های مجاور در تراكم خاكه ای ماسه ای توسط غلتك ارتعاشی ۸ تنی

 

- Excavation Incidents in Urban Areas Case Study: Qom, Iran

- Comparision of HS and MC Constitutive Models in Sheet Piling Excavation Method in Dry Soil Layered Models (Dynamic Analysis)

- A study of soil-welded steel grid reinforcement interface friction by pull-out test

- Differences between LE and FE Methods used in Stability Evaluations of Soil nailed Slope

- Experimental Study on the Influence of Inherent Anisotropy on the Behavior of Sands and Sand-Steel Interfaces

- Evaluation for Post-Liquefaction Settlement Procedures

- Providing criteria for determining the validity of the results of the stability of slopes using lower bound limit analysis theory

- The effect of the angle slope factor on stability of the straight slopes
- Permeability Variations and Its Effect on Stress and Deformation around Water Pressure Tunnels: FEM Analysis

- Equations for soil compressibility in Tehran Clays

- Comparison of Different Methods of Hazard Estimating of Soil Settlements in Loose Sands Due to Liquefaction

- Two And Three and Pseudo Three Dimensional Modeling of Fluid-Driven Fractures

- Introducing New NON-Uniform Mesh Generation: A Case Study In Determining Tunnel Settlement

- A Case Study of Soil Improvement Against Liquefaction By Using Jet grout Technique

- Reliability evaluation of rock wedge stability with correlated failure mode by SCM

- Physical modeling of tunnel face stability

- Bearing capacity of embedded footing supported by unreinforced and geocell reinforced bed

- Effect of Facing Stiffness in composite soil anchor-nailing

- Slope Stability Analysis of SHAKPAKBABA – A First Tunnel of KAZAKHSTAN, in International Transport Corridor

- Experimental investigation of the effective factors on the unconfined compressive strength of soil-cement materials


- A review of nonintrusive testing methods for assessment of retained cohesionless backfills


- Assessment of distribution of load in large piles embedded in dry sand of central porch’s foundation of Mossalla Building by measuring data and finite element method

- Deep Failure beneath Supported Sheet-Pile Walls in Sand

- Shear Band Initiation in Work Hardening Sands

- Lagrangian and ALE Finite Elements in Bearing Capacity Problem of Surface Footings

- Intelligent back analysis using data from the instrument

- Evaluating Soldier pile retaining walls behavior under static and Pseudo-static analysis