راهنمای کاربرد ژئوتکستایل در سازه های حفاظتی دریایی

راهنمای کاربرد ژئوتکستایل در سازه های حفاظتی دریایی 

نشریه شماره 528: راهنمای کاربرد ژئوتکستایل در سازه های حفاظتی دریایی 
برای دریافت اطلاعات بیشتر با دبیرخانه انجمن ژئوسنتتیک ایران تماس حاصل نمایید.