تأیید موافقت وزارت کشور آمریکا برای ثبت IGS ایران

متن نامه تایید موافقت وزارت کشور آمریکا برای ثبت رسمی IGS ایران

نامه تایید موافقت وزارت کشور آمریکا برای ثبت رسمی IGS ایران، مورخ 14 ژانویه 2013
برای دریافت فایل مربوطه، به بخش ضمائم مراجعه نمایید.