دورهمی مجموعه به مناسبت افتتاح رسمی شاخه بین المللی شرکت

دورهمی مجموعه پردیس سازان یکتا به مناسبت افتتاح رسمی شرکت بازرگانی ژئواستانبول در ترکیه و شروع فعالیت شاخه بین الملل شرکت

دورهمی مجموعه پردیس سازان یکتا به مناسبت افتتاح رسمی شرکت بازرگانی GeoIstanbul در ترکیه و شروع فعالیت شاخه بین الملل شرکت