حضور پردیس سازان یکتا در سیزدهمین همایش بین المللی icopmas

پردیس سازان یکتا در سیزدهمین همایش بین المللی icopmas شرکت نمود.

 

پردیس سازان یکتا در سیزدهمین همایش بین المللی icopmas شرکت نمود.