نمایشگاه تخصصی پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک:

استقبال بازدیدکنندگان نمایشگاه از غرفه پردیس سازان یکتا

گزارش تصویری روز دوم نمایشگاه - غرفه پردیس سازان یکتا

گزارش تصویری مربوط به روز دوم نمایشگاه تخصصی پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک، غرفه پردیس سازان یکتا