(۰۲۱) ۲۲۰۸۴۰۳۶ - ۲۶۷۶۰۷۲۳
  info [at] psy.co.ir

۴۹۸۰

حمل و نقل

محصولات این بخش در یک نگاه:
- ژئوگرید
- انواع ژئوتکستایل


به کار بردن ژئوگریدها، ژئوتکستایل ها با انواع مختلف در درون لایه های خاک و یا درون آسفالت در راه آهن، کوله های پل ها، احداث تقاطع های غیرهمسطح، ساخت دیوارهای حائل و باندهای پرواز در فرودگاه ها و زیرلایه های بالاست در راه آهن از عملکردهای مفید مصالح ژئوسنتتیک در بخش حمل و نقل می باشد. 


عملکرد این مصالح به خصوص ژئوتکستایل های بافته شده که از تولیدات خاص این مجموعه می باشد در تقویت بستر جاده ای و افزایش ظرفیت باربری خاک بسیار گویا و غیرقابل انکار می باشد.
 


مجوزها و استانداردها