عضویت انجمن صنفی ژئوسنتتیک (۹۴)

پردیس سازان یکتا عضو حقوقی انجمن صنفی کارفرمایی مهندسی ژئوسنتتیک استان تهران

شرکت پردیس سازان یکتا، عضو حقوقی انجمن صنفی کارفرمایی مهندسی ژئوسنتتیک استان تهران
شماره عضویت: 33-93-1