پژوهش: بررسی عددی رفتار سه بعدی ژئوبگ تحت تاثیر بار قائم گسترده

امروزه ژئوبگ كاربرد وسیعی در مهندسی ژئوتكنیك به خصوص در افزایش ظرفیت باربری پیدا كرده است. ژئوبگ ها معمولا از ژئوتكستایل های بافته شده با مقاومت كششی بالا تهیه می شوند.

نویسند‌گان:
[ محمد جواهری ] - دانشجوی كارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، بخش مهندسی راه و ساختمان و محیط زیست
[ نادر هاتف ] - استاد، دانشگاه شیراز، بخش مهندسی راه و ساختمان و محیط زیست

خلاصه مقاله:
امروزه ژئوبگ كاربرد وسیعی در مهندسی ژئوتكنیك به خصوص در افزایش ظرفیت باربری پیدا كرده است. ژئوبگ ها معمولا از
ژئوتکستایل های بافته شده با مقاومت كششی بالا تهیه  می شوند. پس از پر شدن ژئوبگ با مصالحی چون شن، ماسه و پسماندهای ساختمانی دهانه آن دوخته شده و برای قرارگیری در مكان مورد نظر آماده می شود. از ژئوبگ ها میتوان به عنوان پوشش حفاظتی شیب سازه های ساحلی، محافظ كنار پایه پل های در معرض جریان، افزایش دهنده ظرفیت باربری خاك و كاهش دهنده نشست استفاده نمود. در این مقاله رفتار مكانیكی ژئوبگ ها زیر بار عمودی به صورت عددی شبیه سازی می شود. شبیه بیسازی به روش المان محدود و با استفاده از نرم افزار ABAQUS انجام گرفته است.
 
خاك درون ژئوبگ از جنس ماسه و پوشش آن از جنس ژئوتکستایل می باشد. معیار گسیختگی ماسه، موهر كلمب در نظر گرفته شده است و معیار گسیختگی ژئوتکستایل بوسلیه تعدادی از نقاط در نمودار تنش، كرنش پلاستیك تعریف شده است. بر رو و زیر ژئوبگ صفحات صلب قرارداده شده است. جابه جایی قائم بوسیله صفحه صلب بالایی به ژئوبگ وارد می شود. با استفاده از جواب های بدست آمده از مدل ساخته شده، نقاط پلاستیك و الگوهای تغییر تنش و كرنش در ژئوبگ بررسی می گردد.
 
كلمات كلیدی: