معرفی ژئوسنتتیک ها و کاربرد آنها در عمران

استفاده ازمصالح ژئوسنتتیک از دیدگاه اقتصادی و فنی بصرفه بوده و در مواردی تا 30 درصد هزینـه در پـروژه هـا را بـه دنبال داشته است.

خلاصه مقاله:
تسلیح خاکها جهت افزایش مقاومت آنها در برابر گسیختگی از زمان های بسیار دور متداول بوده است. قدیمی ترین نمونه های خاک که با قطعات نی مسلح شده اند به حدود ۵۰۰۰ هزار سال پیش در ساخت اماکن مسکونی در فلات ایران بازم یگردد.خواص فیزیکی و مکانیکی ژئوسنتتیک ها همچون استحکام ،نفوذناپذیری،مقاومت در برابر سوراخ شدگی،و از همه مهمتر مقاومت کششی فوق العاده بالای آنها نسبت به وزنشان باعث بوجود آمدن گسترة وسیعی از کاربرد این مواد در طرح های عمرانی شده است در این مقاله سعی بر آن شده تا مهمترین اعضای گروه ژئوسنتتیک ها یعنی ژئوگریدها، ژئوتکستایل ها و ژئوممبرین ها به همراه ساختار فیزیکی وشیمیایی آنها به طور کامل معرفی گردد وضمن بیان کاربرد آنها در قسمتهای مختلف مهندسی عمران و محیط زیست،به محدودیتها و روش های اجرای آنها نیز اشاره شود.
 
مقدمه: 
 بشر از زمانهای بسیار دور جهت افزایش مقاومت مصالح خصوصاً در کشش سعی بر آن داشته تا از ترکیب مـصالحی که در کشش مقاوم اند با مصالحی که دارای ضعف کششی اند استفاده نماید. استفاده از ترکیـب کاه گـل نمونـه بـارز آن است. 

استفاده ازمصالح ژئوسنتتیک از دیدگاه اقتصادی و فنی بصرفه بوده و در مواردی تا 30 درصد هزینـه در پـروژه هـا را بـه دنبال داشته است. تجربه ای 20ساله در استفاده از مواد مسلح کننده آسفالت نشان میدهد میتوان عمر لایه آسـفالتی و فواصل بین تعمیرات آن را تا دو برابر افزایش داد. 

در این مقاله سعی بر آن است تا سه گروه عمده ژئوسنتتیک ها یعنی ژئوگریدها، ژئوتکستایل ها و ژئوممبران ها به همراه کاربردهای مختلفشان در مجموعۀ مهندسی عمران و محیط زیست مورد بررسی قرار گیرند.
 
کلمات کلیدی: ژئوسنتتیک، ژئوگرید، ژئوتکستایل، ژئوممبران، ژئوممبرین، تسلیح خاک
 
آنچه در ادامه مقاله خواهید دید:
-- ژئوگریدها
-- کاربرد
ژئوگرید ها در راهسازی 
-- موارد استفاده از
ژئوگریدها در راهسازی 
-- دیگر کاربردهای
ژئوگرید که عمدتاً در پی سازی استفاده می شوند 
-- طریقۀ اجرای
ژئوگریدها در راهسازی 
--
ژئوتکستایل ها (Geotextils) 
-- کاربرد
ژئوتکستایل ها در پروژههای عمرانی 
-- ژئوممبرین ها (Geomemberans)
-- بعضی ازکاربردهای ژئوممبرین در پروژههای عمرانی
-- نکات اجرایی در استفاده از ژئوممبرین ها 
 
فهرست منابع و مراجع 
1ـ مکانیسم تـسلیح و افـزایش مقاومـت خـستگی روکـشهـای انعطـاف پـذیر توسـط پارچـه گـونهـا، دکتر فریـدون مقدسنژاد، مهندس سعید طولابی، نشریه ژئوتکنیک و مقاومت مصالح 
2ـ عوامل مؤثر در تقویت باربری زمینهای سست بوسیلۀ پارچه گونها، دکتر سید مجدالـدین میرمحمدحسینی، نـشریه ژئوتکنیک و مقاومت مصالح 
3ـ ویژه نامۀ کاربرد پلیمرها در مهندسی عمران نشریۀ عمران شریف
4- Reiforced with Geogrid and geojaks, Chi.li,scott M.Mery and Evert c.Lawaton
5- Application of Geosynthetics for the inprovement of soft subgrade soils in roade construction,Dr.N.R.Krishnaswamy and S. Sudhaker. 
6- Where are geogrid used by Divid Pramank (for CIE 584- designing with geosynthetics.)
7- How are geogrids made by Divid Pramank (for CIE 584- designing with geosynthetics.)
 
 
 
:: متن کامل مقاله در لینک منبع و نیز در بخش ضمیمه ها در دسترس می باشد.