معرفی کتاب: ژئوتکستایل‌ها در مهندسی عمران

معرفی کتاب ژئوتکستایل‌ها در مهندسی عمران، نوشته سیدمحمد شعاری‌شعار، علی‌اکبر حشمتی

نام کتاب: ژئوتکستایل‌ها در مهندسی عمران
نام نویسنده: سیدمحمد شعاری‌شعار، علی‌اکبر حشمتی
توضیحات: چاپ اول 1388
ناشر: آذر، سیمای دانش (انتشارات)
موضوع: خاک، تثبیت، ژئوتکستایل‌ها
شابک: 9789648972863
تعداد صفحه: 134
 
فهرست کتاب (بر اساس چاپ اول 1388):
 
آشنایی با ژئوتکستایل (فصل اول)
محدوده عمل
انواع ژئوتکستایل ها و ساخت آن ها
دوام ژئوتکستایل
مقاومت درزگیری
کارکردهای ژئوتکستایل
 
کاربرد ژئوتکستایل در روسازی (فصل دوم)
کاربردها
ترمیم سطح روکش شده
ترمیم ترک های انعکاسی برای روسازی ها
جداسازی و تسلیح
طراحی برای جداسازی
پایداری ژئوتکستایل
طراحی برای تسلیح
 
ژئوتکستایل ها در نقش فیلتر و زهکش (فصل سوم)
کنترل آب
عملکرد زهکش دانه ای
تاثیر ویژگی های ژئوتکستایل بر عملکرد فیلتر
مقاومت در برابر جوشش
نفوذپذیری
ملاحظات دیگری برای کارکرد فیلتر
حداقل های مقاومتی
نکات طراحی و ساخت
 
خاکریز مسلح شده با ژئوتکستایل روی پی نرم (فصل چهارم)
 کلیات
حالت های پتانسیل گسیختگی خاکریز
ضوابط توصیه شده
مثالی از طراحی خاکریز که با ژئوتکستایل تسلیح شده
ضوابط ظرفیت باربری
 
ساخت مسیر راه آهن و بهسازی آن (فصل پنجم)
 کلیات
انتخاب مصالح
کاربردها
عمق قرارگیری
لایه ماسه محافظ
زهکشی
مقاطع تیپیک
کاربردهای ویژه
 
کنترل خوردگی و رسوب (فصل ششم)
کنترل خوردگی
خوردگی توده ای
جمع آوری رواناب و گودال انحرافی
کنترل خوردگی ناشی از عوامل گوناگون
کنترل رسوب
 
دیوارهای خاکی مسلح شده (فصل هفتم)
 دیوارهای خاکی مسلح شده با ژئوتکستایل
مزایا و معایب دیوارهای تسلیح شده با ژئوتکستایل
کاربردها
ملاحظات کلی
ویژگی های مصالح
شیوه و روش طراحی
واژه نامه
انگلیسی
فارسی
 
شکل ها (فصل ششم)
1- ارتباط بین حدود اتربرگ و پتانسیل خوردگی قابل انتظار
2- حداقل فاصله میخ در کارکرد کنترل خوردگی
3- جایگذاری ژئوتکستایل برای جریان های فعال موازی با توده یا برای حمله موج روی توده
4- پوشش های گودال
5- استفاده ژئوتکستایل ها در نزدیکی سازه های هیدرولیکی کوچک
6- استفاده ژئوتکستایل ها در اطراف پایه های پل و دیواره های طرفین پل
7- رسوب گذاری پشت سپر سیلتی
 
شکل (فصل هفتم)
 1- شکل کلی یک دیوار خاکی محافظت شده با ژئوتکستایل و دیاگرام های فشار تیپیک
 
فهرست جداول
 فصل 2
1- حداقل ویژگی های مورد نیاز ژئوتکستایل های بافته نشده
2- طبقه بندی پایداری کارگاه (FHWA,1989)
3- ارتباط المان های ساخت برای شدت بار تحمیل شده به ژئوتکستایل در ساخت جاده
4- حداقل ویژگی های مقاومتی ژئوتکستایل برای پایداری
 
فصل 3
1- ضابطه طراحی ژئوتکستایل در نقش فیلتر
2- حداقل های مقاومتی ژئوتکستایل در نقش زهکش
 
فصل 5
1- حداقل ویژگی های توصیه شده برای ژئوتکستایل ها در راه هنآ هنآن آهن
 
فصل 6
1- حداقل های مقاومتی مورد نیاز توصیه شده برای ژئوتکستایل ها
2- حداقل فاصله میخ در کاربردهای کنترل خوردگی
 
فهرست شکل ها
فصل اول
1- ابعاد و جهات برای ژئوتکستایل بافته شده
2- ژئوتکستایل های بافته شده تک تار با درصد منافذ کم (عکس بالا) و با درصد منافذ زیاد (عکس پایین)
3- ژئوتکستایل بافته شده چند تاری
4- ژئوتکستایل بافته شده بصورت پرده نازک سوراخ دار
5- ژئوتکستایل بافته شده از طریق سوزنی
6- ژئوتکستایل بافته شده از طریق پیوند حرارتی
7- انواع درز استفاده شده در درزگیری صحرایی برای ژئوتکستایل ها
8- انواع کوک استفاده شده در درزگیری صحرایی برای ژئوتکستایل ها
 
فصل دوم
1- ژئوتکستایل در روکش بتن آسفالتی
2- ارتباط بین مقاومت برشی، شاخص مخروطی و CBR
3- منحنی طراحی ضخامت برای بار چرخ تک لاستیک روی جاده های شنی مسطح
4- منحنی طراحی ضخامت برای بار چرخ دو لاستیک روی جاده های شنی مسطح
5- منحنی طراحی ضخامت برای بار چرخ دو محوره روی جاده های شنی مسطح
 
فصل سوم
1- ساخت زهکش گودالی
 
فصل چهارم
1- پتانسیل حالت های گسیختگی خاکریز مسلح شده با ژئوتکستایل
2- مفهوم استفاده شده برای تعیین مقاومت کششی مورد نیاز ژئوتکستایل جهت جلوگیری از گسیختگی شیروانی
3- تنش ها و کرنش های فرضی وابسته به فشارهای جانبی زمین
 
فصل پنجم
1- مقاطع تیپیک خط راه آهن با وجود ژئوتکستایل

منبع: ویکی پی جی