پردیس سازان یکتا و حضور نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

پوشش تصویری روز پایانی نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

پوشش تصویری نمایشگاه؛ روز پایانی

پردیس سازان یکتا در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان


پردیس سازان یکتا در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان
پردیس سازان یکتا در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان
پردیس سازان یکتا در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان
پردیس سازان یکتا در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان
پردیس سازان یکتا در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان
پردیس سازان یکتا در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان