پوشش تصویری نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان - روز دوم

پوشش تصویری نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان - روز دوم

 

پوشش تصویری نمایشگاه؛ روز دوم

پردیس سازان یکتا در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

پردیس سازان یکتا در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان
پردیس سازان یکتا در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان حضور جناب مهندس میربلوک، دبیر محترم انجمن صنعت و معدن در غرفه پردیس سازان یکتا


پردیس سازان یکتا در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان
پردیس سازان یکتا در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان
پردیس سازان یکتا در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان
پردیس سازان یکتا در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان
پردیس سازان یکتا در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان
پردیس سازان یکتا در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان
پردیس سازان یکتا در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان